CERTYFIKATYHistoria szkoły

Według zaczerpniętych informacji z kronik szkoły, budynek szkolny został wybudowany w 1910 roku. Był to piętrowy dom o dwu izbach lekcyjnych i dwu mieszkaniach nauczycielskich, usytuowany przy drodze do Chwałkowa, naprzeciwko kościoła. W czasie wojny w budynku tym mieściła się niemiecka szkoła, w której uczyły dwie nauczycielki. Później utworzono w nim szpital dla cywilnej ludności niemieckiej, chorującej na tyfus. W 1945 roku, kiedy Armia Czerwona wypierała wojska niemieckie, budynek został zniszczony. Po wojnie, w latach 1945/46 dzieci strzeleckie uczęszczały do szkoły w Stefanowie, dzisiejszym Szczepanowie. Dzięki nauczycielowi Antoniemu Woźnemu budynek szkolny został wyremontowany i 10 sierpnia 1946 roku utworzono Publiczną Szkołę Powszechną. Uczęszczały do niej dzieci ze Strzelc, Florianowa (dzisiejszego Tworzyjanowa), Stefanowa, Białej i Chwałkowa. Była to szkoła pięcioklasowa. Pierwsze grono pedagogiczne tworzyli: kierownik - Antoni Woźny i nauczyciele: Maria Domowa, Aleksandra Prajel, Felicja Korcz, Władysław Rodzińskl. Dzieci nie mieściły się w jednym budynku, dlatego w roku 1948 wynajęto dodatkową salę lekcyjną u gospodarza Antoniego Woźnicy.


Na początku wsi Strzelce przy drodze do Szczepanowa znajdował się pałac, po¬łożony w pięknym zabytkowym parku (wpisanym do rejestru zabytków województwa wałbrzyskiego). Pałac zamieszkiwany był do końca II wojny światowej przez niemiecką rodzinę von Philipsborn. Po wojnie przejęła go Spółdzielnia Produkcyjna. Z chwilą jej likwidacji, decyzją władz powiatowych, w 1956 roku budynek pałacowy został j adoptowany na cele siedmioklasowej szkoły. Na skutek wadliwego remontu po roku nauki powrócono do starego budynku. Dodatkowo wynajęto dwie sale lekcyjne w restauracji w centrum wsi. W 1959 roku szkoła ponownie zostaje przeniesiona do pałacu. Wtedy również powstają filie szkoły:
- czteroklasowa w Tworzyjanowie,
- trzyklasowa w Szczepanowie.

W 1966 roku rozpoczęto kapitalny remont pałacu i 16 stycznia 1968 roku nastąpiło uroczyste otwarcie ośmioklasowej szkoły, której kierownikiem była pani Felicja Korcz. W budynku tym mieściło się sześć sal lekcyjnych, zastępcza sala gimnastyczna, pracownia zajęć praktyczno-technicznych, pomieszczenie na bibliotekę, zaplecze klasopracowni fizyczno-chemicznej, kancelaria, pokój nauczycielski oraz mieszkanie dla nauczyciela.
Od 1969 roku kierownikiem, a następnie dyrektorem szkoły był pan mgr Leszek Cisoń. Szkoła przeżywała pełen rozkwit. Powstawały kolejne klasopracownie oraz pracownie: polonistyczna, historyczna, matematyczna. W ramach roku kopernikowskiego szkoła otrzymała kompletne wyposażenie gabinetu fizyczno-chemicznego.
Prężnie zaczęty działać organizacje uczniowskie: SU. ZHP. SKO, PCK. Podejmowano szereg działań dla środowiska (uroczystości państwowe, imprezy kulturalne, turnieje, itp.). Rekreacyjny park przy szkole był mocno zaniedbany. Z ogromnym zapałem młodzież, dyrekcja i grono pedagogiczne przystąpili do porządkowania terenu (wycięto dziko rosnące krzewy i drzewa, wygrabiono sterty suchych liści). Od 1974 roku szkoła w Strzelcach funkcjonowała jako Zbiorcza Szkoła Gminna, obejmując swoim obwodem wsie: Strzelce, Szczepanów, Tworzyjanów, Krasków, Klecin, Golę l Śmiałowice. Pierwszym Gminnym Dyrektorem Szkół został mgr Leszek Cisoń, zastępcą Gminnego Dyrektora Szkół - Zofia Ciepła. Dyrektorem szkoły w Strzelcach był mgr Leszek Cisoń, a zastępcą dyrektora szkoły - mgr Nina Michateka.
W tym czasie rozpoczęto intensywne przygotowania do nadania szkole imienia i sztandaru. Uczniowie nawiązywali kontakty ze szkołami o imieniu Marii Konopnickiej. Przez kilka lat aktywnie uczestniczyli w ogólnopolskich konkursach organizowanych przez Zarząd Główny Towarzystwa im. Marii Konopnickiej w Warszawie, zdobywając wysokie lokaty w poszczególnych zadaniach (l, II miejsce). Jako laureaci konkursów uczestniczyli w wycieczce do Żarnowca. Późniejsze zmiany dyrektorów były przyczyną zaniechania prac wokół patrona szkoły.

W roku 1974 powstała w szkole stołówka wraz ze świetlicą (w byłym budynku restauracji) i funkcjonowała do 1993 roku. Do szkoły uczniowie dowożenie byli osinobusem, później autobusem szkolnym.

W roku 1985 Zbiorcza Szkoła Gminna stała się Zbiorczą Szkołą Podstawową a od 1991 roku została szkołą samorządową. Utworzono wówczas etat wicedyrektora szkoły.

W roku 1977 drużynę harcerską przyjął druh Emil Maślak harcmistrz i rozpoczął pracę nad patronem szczepu - czołowym poetą pokolenia wojny, harcerzem Szarych Szeregów poległym w powstaniu warszawskim 4 sierpnia 1944 roku - Krzysztofem Kamilem Baczyńskim. Prężnie działający szczep zaangażował do współpracy całą społeczność szkolną. Wrażliwość na poezję i piękno, patriotyzm, oddanie i poświęcenie w walce za ojczyznę l naród to cechy Baczyńskiego, które podnoszone były w pracy z młodzieżą.
Przygotowując się do przyjęcia przez szkołę imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego realizowany był program pracy wychowawczej, który obejmował:
- konkursy plastyczne, literackie l recytatorskie,
- rajdy,
- specjalne   wydanie   numeru   gazetki szkolnej,
- udział młodzieży w uroczystościach na terenie byłego obozu Gross - Rossen.
Uwieńczeniem pracy wokół patrona był wyjazd delegacji szkoły na zlot pod hasłem .Arsenał", w którym brali udział uczniowie ze szkół noszących imię Baczyńskiego.

Dnia 18 października 1994 roku Szkoła Podstawowa w Strzelcach przyjęła imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Kolejne rocznice tego wydarzenia obchodzone są bardzo uroczyście, a dzień 18 października stał się Świętem Szkoły.
W ostatnich latach szkoła w Strzelcach ulega ciągłemu rozwojowi. Uczniowie uczą się języka niemieckiego. W ramowym programie nauczania znajdują się elementy Informatyki w klasie VIII. Posiadamy mini pracownię komputerową, którą chcielibyśmy wyposażyć w lepszy sprzęt Po wielu, wielu latach w budynku szkoły znajdują się sanitariaty. Dzięki owocnej działalności Rady Szkoły i Rady Rodziców zorganizowano i wyposażono salkę gimnastyczną głównie do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjne-kompensacyjnej.Dokonano również wyboru hymnu szkolnego, jest nim pieśń „Tu, gdzie nasz dom". Jubileusz 50-lecia Istnienia szkoły stał się okazją do wręczenia ostatniego elementu symboliki szkolnej - sztandaru. Przyczyniły się do tego konsekwentne starania pani dyrektor Małgorzaty Herdy. Sztandar został wykonany przez panie uczące w szkole: panią Barbarę Gawlik i panią Urszulę Migo.

 

Z chwilą rozpoczęcia w roku 1998 reorganizacji oświaty w naszej gminie nastąpiły zmiany obwodu strzeleckiej placówki, która stała się szkołą jednociągową, ponieważ uczniowie z Goli, Kraskowa, Klecina i Śmiałowic zaczęli od dnia 01.09.1996 r. uczęszczać do szkoły w Marcinowicach. Zmniejszyła się więc i liczebność uczniów. W tym samym dniu dotychczas samodzielna Szkoła Podstawowa w Szczepanowie stała się filią szkoły  w Strzelcach. Znajdowały się wówczas w niej dwa oddziały klas: I i III.

Funkcjonowanie placówki w dwóch budynkach, z podziałem na nauczanie początkowe  w Szczepanowie i nauczanie w klasach starszych – IV-VI – umożliwiło realizację głównych celów planu dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczego zgodnie z założeniami nowej reformy oświatowej, która miała wkroczyć do szkół w 1999 r., a przez to dobre przygotowanie się naszej szkoły do tego wydarzenia.

Pod koniec lat 90-tych na życie szkolne znaczący wpływ miały kolejne przemiany społeczne, w tym przygotowania Polski do wejścia w poczet państw należących do Unii Europejskiej. Dlatego w r. szk. 1998/1999 uroczyście otwarty został Szkolny Klub Europejski, na zajęciach którego uczniowie zdobywali wiedzę o państwach europejskich, strukturze Unii itp.

Rokiem przełomowym dla naszej szkoły był rok szk. 1999/2000 kończący stary system oświatowy. W czerwcu progi szkolne opuścili ostatni absolwenci klas ósmych.Ze szczególnym wzruszeniem żegnał ich wychowawca p. Jerzy Zuber, inni nauczyciele i pozostali członkowie społeczności szkolnej. Od tej chwili obowiązki szkolnych „starszaków” zaczęli pełnić szóstoklasiści. Odejście dwóch klas: VII i VIII pomniejszyło grono uczniów. Między innymi to zdecydowało o zlikwidowaniu od września 2011 r. szczepanowskiej filii i przeniesieniu z niej dzieci z klas 0-III do budynku w Strzelcach.

Jednak zanim do tego doszło, szkoła rozbudowała się. Dnia 01.09. 2000 r. otwarto nowo wybudowaną, nowoczesną salę gimnastyczną, którą udostępniano w godzinach popołudniowych mieszkańcom wsi obwodu strzeleckiej placówki. Dzięki temu szkoła mogła jeszcze bardziej otworzyć się na potrzeby środowiska lokalnego.

Reforma oraz niż demograficzny wymusiły kolejne zmiany w gminnej oświacie. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dn. 30 marca 2001 r. powiększył się obwód naszej szkoły o miejscowości: Chwałków i Biała. W związku z tym dn. 01.09 2001 r. w szeregi strzeleckich nauczycieli wkraczyły nauczycielki uczące dotychczas w Szkole Podstawowej w Białej,a uczniowie poznali nowych kolegów z tej placówki, szkoła w Białej stała się bowiem oddziałem zamiejscowym SP w Strzelcach. I znów nauka odbywała się w dwóch budynkach: w budynku głównym znajdowały się oddziały „0” i klas I-VI, a budynku w Białej oddział przedszkolny i klasy I-III. Taka sytuacja trwała do czerwca 2004 r. Z nowym rokiem szkolnym - 2004/2005 wszyscy uczniowie z obwodu naszej szkoły zaczęli się uczyć w Strzelcach.

Ciągłe zmiany w oświacie, wzrost potrzeb i oczekiwań społecznych wymuszały konieczność podejmowania wciąż nowych decyzji, mających na celu poprawę warunków nauczania-uczenia się. Ogromnym przedsięwzięciem był remont kapitalny budynku szkolnego przeprowadzony w 2005 r. W dniu 01.09, rozpoczynającym r. szk. 2005/2006, uczniowie podjęli naukę w odnowionej kolorowej szkole, w której wymieniono ogrzewanie, okna, wymalowano wszystkie pomieszczenia, zrobiono nową elewację. Każdy uczeń otrzymał wymarzony klucz do nowo zakupionej szafki ubraniowej. W ciągu I semestru wyposażono wszystkie sale lekcyjne w nowe meble, tj. stoliki i krzesła uczniowskie. Ze środków MENiS zakupiono też nowy sprzęt komputerowy, który istotnie wzbogacił bazę dydaktyczną szkoły i uatrakcyjnił warunki kształcenia.

W październiku kolejnego roku szkolnego rozpoczęła się w zabytkowym parku szkolnym budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego. Boisko oddano do użytku w czerwcu 2007 roku. Od tej chwili możliwe stało się prowadzenie różnorodnych zajęć sportowych (nie tylko na sali gimnastycznej): gry w tenisa ziemnego,  badmintona, rozgrywek w piłkę koszową, siatkową, nożną i innych gier zespołowych. Boisko, podobnie jak i salę gimnastyczną udostępniono w godzinach popołudniowych młodzieży i dorosłym.

Dbałość o warunki lokalowe i bazę dydaktyczną to nie jedyne priorytety szkoły w Strzelcach. W placówce coraz większy nacisk kładzie się na jakość kształcenia. Świadczą  o tym podejmowane od roku 2008 przygotowania do wejścia szkoły w Sieć Szkół Wspierających Uzdolnienia, które rozpoczęło seminarium na temat Pracy z uczniem zdolnym, które zorganizowała nasza szkoła. Efektem tego przedsięwzięcia było: wzbogacenie oferty naszej placówki o liczne zajęcia pozalekcyjne, w tym koła zainteresowań, wzrost zaangażowania się uczniów w pozaszkolne konkursy interdyscyplinarne, podjęcie w szerszym zakresie działań mających na celu promocję osiągnięć dzieci, realizacja m.in. w okresie ferii i wakacji programu rządowego wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, w ramach którego prowadzony był program Ślązaczek. Dzięki niemu uczniowie mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w rekreacyjnych zajęciach sportowych, jednodniowych wycieczkach turystyczno-krajoznawczych. To wszystko zaowocowało otrzymaniem w dniu 06.10.2009 r. certyfikatu Szkoły Wspierającej Uzdolnienia.

Bez wsparcia nie pozostają uczniowie, którzy mają problemy z nauką wynikające ze specyficznych trudności. Za systematyczną pracę z uczniami dyslektycznymi SP w Strzelcach otrzymuje co roku, począwszy od r. szk. 2008/2009, certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji, dzięki zaangażowaniu się w realizację programu edukacyjno-terapeutycznego Ortografitti.

Nie mniej ważnym zadaniem szkoły, obok atrakcyjnie i efektywnie prowadzonego procesu dydaktycznego, było podejmowanie różnorodnych działań związanych z bezpieczeństwem i profilaktyką prozdrowotną. Od 2009 r. placówka zaczęła starać się o następny certyfikat – Bezpiecznej szkoły (uzyskany w dn. 10.06.2010 r.)  W związku z tym wdrażane są liczne programy prozdrowotne, szkoła uczestniczy w akcjach typu: Szklanka mleka, Owoce i warzywa w szkole, fluoryzacja zębów, badania słuchu itp.; jest realizatorem projektu Bądź widoczny na drodze. Ponadto szkoła staje się też głównym organizatorem cyklicznej imprezy Rowerowy Rajd Gmin Ślężańskich, promującej bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i podnoszenie ich poziomu świadomości w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa ruchu drogowego, wędrówek pieszych oraz wypoczynku nad wodą.

Każdego następnego roku Szkoła Podstawowa w Strzelcach wychodzi ku swoim wychowankom z coraz to bardziej innowacyjną, bogatszą i atrakcyjniejszą ofertą edukacyjną, która zapewnia wszechstronny rozwój przedszkolaków i uczniów. W r. szk. 2009/2010 rozpoczęło się uczestnictwo w programie Radosna szkoła. Udział w nim przyczynił się do wzbogacenia oddziałów przedszkolnych w ciekawe pomoce dydaktyczne, do zakupu atrakcyjnych zabawek i sprzętu na przyszkolny plac zabaw. Wtedy też powstał Program Rozwoju Szkoły na lata 2009-2014. Był to „pierwszy krok” do wdrożenia projektu Pracownia przyrodnicza w każdej gminie powstałego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji. Dzięki temu przedsięwzięciu nasza szkoła w październiku 2010 r. zyskała  nowoczesne wyposażenie umożliwiające uczniom prowadzenie i obserwację eksperymentów z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz sprzęt: tablicę interaktywną, wizualizer, dodatkowe stanowiska komputerowe. Istotną dla szkoły stała się też możliwość korzystania z platformy edukacyjnej stanowiącej wirtualne środowisko nauczania – uczenia się, pracy własnej i zespołowej, tworzenia i wykorzystania materiałów edukacyjnych oraz administrowania procesem kształcenia.

W styczniu 2010 r. zakupiona, zamontowana i uruchomiona została nowoczesna pracownia językowa, umożliwiająca indywidualną, grupową oraz zespołową naukę języków obcych. W następnym miesiącu rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych,  a w r. szk. 2011/2012 podobnym projektem objęto dzieci w wieku przedszkolnym.W związku z tym uczniowie z klas I-III i przedszkolaki objęci zostali licznymi zajęciami wspomagającymi i rozwijającymi uzdolnienia.

Rok szk. 2013/2014 był rokiem inicjatyw rodziców i uczniów. Dzięki zaangażowaniu się kilku mam w akcję konkursową zakładu LG  nasza placówka wzbogaciła się w nowoczesny, duży telewizor, który zamontowany został zgodnie z życzeniem uczniów  na korytarzu szkolnym i uprzyjemnia czas wolny wszystkim dzieciom. Natomiast inicjatywy uczniów bardzo wzbogaciły życie szkolne. Cała społeczność szkolna mogła uczestniczyć w wielu projektach i przedsięwzięciach, których pomysłodawcami były dzieciaki, m.in. w miesięcznych obchodach Urodzin klas, w konkursach i turniejach inicjowanych nawet przez najmłodsze klasy, oczywiście przy współudziale ich rodziców. Zmieniła się także organizacja pracy szkoły, ponieważ jej próg zaczęły przekraczać dzieci 4-letnie. W ten sposób z jednej strony poszerzyliśmy swoją ofertę i wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom rodziców, z drugiej – upowszechniając edukację przedszkolną, zaczęliśmy intensywny proces przygotowań  do zmian w systemie oświaty, jakie czekają nas od 2016 r. Wówczas szkoły podstawowe mają przekształcić się w zespoły szkolno-przedszkolne.

Kolejny rok – 2014/2015 - to również szereg wyzwań, przed którymi musiała stanąć nasza szkoła. Pierwszym z nich było rozprowadzenie darmowych podręczników dla pierwszoklasistów z programu rządowego; drugim – przygotowanie się na przyjęcie do klasy pierwszej dzieci 6-letnich. Ponadto znów musiała zmienić się organizacja pracy szkoły ze względu na sprostanie wymogom MEN i oczekiwaniom oraz potrzebom rodziców – zaczęły funkcjonować zajęcia świetlicowe w godzinach popołudniowych.

W tym też roku szkolnym swoją 20-letnią kadencję dyrektora szkoły zakończyła p. Małgorzata Herda. Od dn. 01.09. 2015 r. funkcję tę przejęła p. Joanna Mazanka – dotychczasowa nauczycielka j. polskiego, historii i szkolny logopeda. Z pracą pożegnała się także i opuściła sekretariat szkolny p. sekretarz – Maria Bejnarowicz. 

Rok szkolny 2015/2016 rozpoczął się od opracowania Koncepcji  funkcjonowania i rozwoju szkoły, którą tworzyli wspólnie rodzice, nauczyciele i przedstawiciele samorządu uczniowskiego. Rada Pedagogiczna rozpoczęła proces wdrożenia dziennika elektronicznego, który zastąpił dzienniki tradycyjne.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, próg szkoły zaczęły przekraczać dzieci  4 letnie, którym stworzono bardzo dobre warunki do zabaw i zajęć. Dzieci przedszkolne  z oddziału 0 wzięły udział w programie profilaktycznym - Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów   i wychowawców współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi UE - „Dzieciństwo bez próchnicy”, a szkoła zdobyła kolejny certyfikat będący wyrazem troski o najmłodsze dzieci w szkole. Uzyskano także certyfikat Nowoczesna edukacja wczesnoszkolna, Synapsik MEN, Bezpieczniki Taurona, Akademii Bezpiecznego Puchatka.

Zgodnie z oczekiwaniem rodziców,  ruszył również catering dla wszystkich chętnych dzieci oraz uczniów szkoły. W szkole funkcjonuje wydawalnia ciepłych posiłków, z których najczęściej korzystają dzieci przebywające na świetlicy  popołudniowej.                  

  6 listopada 2015 r. podjęto próbę bicia rekordu Guinnessa w największej lekcji gotowania zdrowego śniadania, której przesłaniem było uświadomienie dzieciom  konieczności spożywania śniadania przed wyjściem z domu do szkoły oraz drugiego śniadania w szkole, a także tego, że smaczny i zdrowy pierwszy posiłek to podstawa energii i humoru na cały długi dzień. Nasza szkoła odniosła  światowy sukces - pobiła Rekord Guinnessa  i trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa! O tym wielkim sukcesie cała społeczność szkolna, rodzice  i zaproszeni goście dowiedzieli się 24 czerwca podczas uroczystej akademii z okazji zakończenia roku szkolnego. Wówczas Pani dyr Joanna Mazanka wręczyła oficjalny dyplom dla szkoły.

 W listopadzie, w trosce o wrażliwość na drugiego człowieka i kształtowanie postaw altruistycznych, powstało Szkolne Kółko Wolontariuszy „Pomocne Strzelczyki”. Była to inicjatywa skierowana do dzieci, które chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać inicjatywy charytatywne i kulturalne.

 Aby dać uczniom możliwość rozwoju talentów tanecznych, od  01.01.2016 r. zorganizowano szkolny zespół zumby – zajęcia taneczne dla dzieci prowadzone przez instruktora Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach. Udział w zajęciach jest dobrowolny i bezpłatny. 

Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury, mieszkańcami Gminy Marcinowice oraz  z wszystkimi, którzy zwyczajnie lubią pomagać zorganizowano w szkole 10 stycznia 2016 roku,  po raz pierwszy, Gminny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a rok później 25. finał WOŚP i osiągnięto genialny wynik, zebrano 11 603,94 zł.

W tym okresie znacznie wzbogacono i zmodernizowano bazę szkoły, m. in. zakupiono  o sprzęt sportowy, drukarkę laserową, internet mobilny, ruter, zabawki i meble do oddziału przedszkolnego.   Zakończono remont legarów na strychu, dostosowano hol szkolny na potrzeby wydawalni posiłków, wyczyszczono rynny, dokonano wymiany centrali alarmowej. W czasie wakacji pomalowano niektóre sale lekcyjne, korytarz dolny oraz pomieszczenia administracji.

Ogromnym sukcesem okazał się bardzo wysoki wynik sprawdzianu klasy szóstej, VII i VIII stanin. Uczniowie uzyskali wysokie lokaty w wielu konkursach, projektach i przedsięwzięciach.   Zorganizowano VI Rajd Rowerowy Gmin Ślężańskich.

Przy ogromnym wsparciu i zaangażowaniu rodziców zorganizowano Piknik Rodzinny połączony z Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. W tym zakresie nawiązano owocną współpracę   z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy.

Z roku na rok szkoła jest systematycznie wzbogacana w nowoczesne pomoce dydaktyczne  i sprzęt sportowy. Wójt Gminy Marcinowice, Pan Władysław Gołębiowski, przekazał  szkole 15 nowych laptopów wraz z oprogramowaniem. Wzbogaciły one pracownię komputerową, świetlicę, klasy edukacji wczesnoszkolnej, a w oddziale przedszkolnym pozwoliły stworzyć kącik informatyczny. W bibliotece oraz w sali komputerowej stworzono łącznie 24 samodzielne stanowiska komputerowe z dostępem do internetu. Z pozyskanych środków wzbogacono księgozbiór biblioteczny. Do dyspozycji uczniów udostępniono 4500 woluminów.  

 W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym, 12.03.2017r. w obecności wielu znamienitych gości, odbyło się w budynku szkoły, spotkanie pokoleniowe - Strzelce dziś  i wczoraj, podczas którego  dokonano także prezentacji dorobku artystycznego Dorothey von Philipsborn, której jedną z rzeźb wykopano podczas modernizacji placu zabaw w parku szkolnym. Scenografię imprezy stworzyły licznie zgromadzone, używane dawniej, przedmioty codziennego użytku  mieszkańców wsi Strzelce, cenne pamiątki rodzinne, portrety, stroje, fotografie oraz kroniki. Odkryte dzieło rzeźbiarki przekazano do Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy.  

 W czerwcu 2017 roku ogłoszono nabór na stanowisko sekretarza szkoły. Z dniem 1.07.2017 roku  zatrudniono nowego sekretarza szkoły, p. Aleksandrę Cisek.

 W celu poprawy bezpieczeństwa i zorganizowania higienicznych warunków pracy przeprowadzono: drenaż wokół budynku szkoły, remont pomieszczeń w piwnicy, montaż maskownic kabli. Dokonano czyszczenia rynien na dachu, a także wymiany rynien wokół sali gimnastycznej.

W celu zapewnienia porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, objęto budynek szkoły wewnątrz (hol parter i piętro, schody, szatnie i łącznik na parterze szkoły) oraz wejście główne do szkoły, wejście zewnętrzne do sali gimnastycznej, podwórze szkolne, boisko, plac zabaw, bramę wjazdową, wejście tylne na teren szkoły, monitoringiem wizyjnym.  

            W 2017/2018 roku w placówce są realizowane działania na rzecz  szkoły, np. modernizacja szatni, w której dziewczyny i chłopcy mają osobne pomieszczenia, ale przede wszystkim   o zasięgu europejskim i ogólnopolskim, m. in. Dzień Tabliczki Mnożenia, Dzień Języków Obcych, Narodowe Czytanie, Dzień Krajobrazu. Uczniowie biorą udział w projektach sportowych: Umiem pływać, Junior Sport, program SKS, Mały Mistrz, Sprawny Dolnoślązaczek.

           Stały rozwój szkoły przyczynił się do podwyższenia wyników nauczania, uatrakcyjnienia zajęć dydaktycznych oraz świetlicowych.     

 Obserwuje się poprawę efektywności kształcenia w postaci odnoszonych przez uczniów   sukcesów  w różnego rodzaju konkursach i projektach. Oto niektóre z nich: 

 Konkursy zewnętrzne

- GEOS – Maraton Matematyczny 3 finalistów,

- ogólnopolski konkurs matematyczny Pionki5 finalistów,

- „Pegazik” – konkurs recytatorski – wyr. na etapie powiatowym

- regionalny konkurs plastyczno - literacki Moja Mama – w literackim: I miejsce
i 2 wyróżnienia
,

- zintegrowany konkurs ogólnopolski Zuch kl. I – II – 2 dyplomy laureatów,

- regionalny konkurs plastyczny Śladami bohaterów „W pustyni i w puszczy” – I i III miejsce,

- VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa - I miejsce na etapie rejonowym i wojewódzkim, wyróżnienie na etapie ogólnopolskim,

- XVII Festiwal Pieśni Patriotycznej w Żarowie – I miejsce.

 Inicjatywy uczniów, wysokie wyniki w konkursach na każdym szczeblu bardzo wzbogaciły życie szkolne. Cała społeczność mogła uczestniczyć w wielu przedsięwzięciach, których pomysłodawcami byli uczniowie, nauczyciele, a także rodzice. Z inicjatywy rodziców odbyły się zajęcia w czasie ferii zimowych.  Przy dużym wsparciu i udziale rodziców odbyło się wiele imprez środowiskowych.  

Szkoła zdobyła następujące  certyfikaty:

Wybieram wodę

Akademia Bezpiecznego Puchatka

Synapsik MEN

Lekki Tornister

 Rok szk. 2017/2018  to rok wielkich zmian w oświacie. Szkoła zyskała miano 8 klasowej szkoły podstawowej. Zmieniła się także organizacja pracy,  uczniowie klasy VI zostali  w szkole uczniami klasy VII. Zaczęto intensywny proces wdrażania zmian w systemie oświaty.  

W ramach współpracy z lokalnymi instytucjami od 2015 roku w szkole funkcjonuje świetlica wiejska z uwagi na wyłączenie z użytku jej siedziby w Strzelcach. W 2017 roku w szkole także odbywają się msze św. niedzielne, ponieważ parafialny kościół w Strzelcach przechodzi gruntowny remont. 

Po raz kolejny podjęto starania o udzielenie szkole akredytacji w obszarze wspierania uzdolnień i o przedłużenie na kolejnych 5 lat certyfikatu Szkoły Wspierającej Uzdolnienia Uczniów. W związku z tym  6 października odbył się audyt, który przeprowadził zespół audytorów w imieniu Kapituły Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień pod przewodnictwem Pani Kierownik DSSWU Haliny Nawrotek z udziałem: dyr. szkoły Pani Joanny Mazanki, liderki SZWU – Pani Joanny Kubickiej, liderki uzdolnień – Pani Anny Franków, przedstawicielki Rady Pedagogicznej – Pani Małgorzaty Rasały, przedstawicielki Rady Rodziców – Pani Marty Śmietany. Zespół audytorów dokonał oceny jakości działań naszej szkoły w ramach poszczególnych standardów wspierania uzdolnień uczniów.

Audyt przebiegł pomyślnie i szkoła 15 listopada otrzymała kolejny certyfikat DSWU.  

 

 

Pod koniec lutego chętni uczniowie szkoły wzięli udział w Dolnośląskim Konkursie Plastycznym na urodzinową kartkę z życzeniami dla naszej ojczyzny zorganizowanym                        z okazji jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości. Na etapie szkolnym jury wybrało 3 prace: Julii Kinal (lat 4,5) z młodszego oddziału przedszkolnego oraz Julii Gliwy i Klaudii Woźnej - uczennic z kl. III B. Wszystkie prace pomyślnie przeszły etap rejonowy, skąd trafiły do etapu wojewódzkiego. W dniu 11 czerwca komisja konkursowa ogłosiła wyniki:

Julia Kinal została laureatką I miejsca w kategorii przedszkola,

Julia Gliwa i Klaudia Woźna otrzymały wyróżnienia w kategorii uczniów klas I-III.

Nawzajem sobie potrzebni” to innowacyjny program,  do którego przystąpiliśmy w roku szkolnym 2017/2018. Jego celem było przede wszystkim rozwijanie wśród dzieci i młodzieży pojmowania starości jako naturalnej fazy rozwoju człowieka, przeciwdziałanie negatywnym stereotypom, kształtowanie pozytywnego myślenia o starości, jako o radosnym, ciekawym i aktywnym etapie życia.1 marca,  Pani dyrektor Joanna Mazanka oraz Pani Ewa Korczak- szkolny koordynator programu, wzięły udział  w uroczystej inauguracji tego wyjątkowego projektu. W uroczystości uczestniczył także wójt naszej gminy Pan Władysław Gołębiowski, sekretarz gminy Pani Alicja Synowska oraz przedstawiciele władz samorządowych.  Do programu przystąpiło 19 placówek z powiatu dzierżoniowskiego i świdnickiego. We wszystkich szkołach i przedszkolach,  w naszej również, od marca do czerwca odbywały się wyjątkowe zajęcia z edukatorami, którzy dzielili się  z dziećmi i młodzieżą swoimi pasjami, zainteresowaniami oraz wiedzą.

W kwietniu, szkoła  podjęła  2-etapowy  Projekt  Kod do przyszłości  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”, którego realizatorem na terenie gminy Marcinowice była Fundacja Rozwoju  Edukacji  Elektronicznej.

Nasze uczestnictwo w tym przedsięwzięciu zainicjowały nauczycielki klas I-III, Panie: Magdalena Figzał, Anna Franków, Joanna Kubicka i Beata Moskal, które uczestniczyły w jego I etapie, tj. 6-godzinnynych weekendowych zajęciach, mających charakter szkoleniowy. Drugi etap - indywidualne zajęcia praktyczne trenera z każdym  nauczycielem i dziećmi miały początek   7 maja. Wzięli w nich udział  pierwszo-, drugo- i trzecioklasiści. Wszystkie dzieci zafascynowane były możliwością samodzielnego konstruowania i pisania (na razie tylko) mini-programów dla swoich Lego-wytworów.

Dzięki uczestnictwu w Projekcie nasza szkoła otrzymała 8 zestawów klocków Lego WeDo wartych ok. 7000 zł, a każdy nauczyciel – tablet i niezbędne do prowadzenia zajęć z programowania pomoce dydaktyczne.

 

W dniu 26.04 2018 r. uczniowie szkoły uczestniczyli w niecodziennym wydarzeniu. Katolickie Liceum  Ogólnokształcące w Henrykowie we współpracy z Akademią Wojsk Lądowych we Wrocławiu zorganizowało szkolenie pod nazwą „Projekt szkoleń pocztów sztandarowych i ceremoniału wojskowego”. Patronat nad projektem objął Dolnośląski Kurator Oświaty. Szkoła uzyskała certyfikat uczestnictwa w szkoleniu pocztów sztandarowych.

W dniu 21 maja uczennica kl. III B – Julia Gliwa oraz Michał Hercog – uczeń kl. IV uczestniczyli w gali rozdania nagród XII edycji Regionalnego Konkursu Plastyczno-Literackiego „Moja Mama”, którego celem jest rozwijanie twórczej wyobraźni uczniów oraz umiejętności wyrażania swoich uczuć w formie plastycznej i literackiej.

Julia Gliwa zajęła  I  miejsce w kategorii plastycznej dla uczniów klas II-III.

Michał Hercog otrzymał wyróżnienie za pracę w kategorii literacko - poetyckiej dla uczniów klas IV-VI.

Dzieci z młodszego oddziału przedszkolnego prowadzonego przez Panią Anię Brysiak  w plebiscycie „Gazety Wrocławskiej”, dzięki głosom swoich rodziców i przyjaciół, zajęły I miejsce w powiecie świdnickim, zdobywając tytuł „Najlepszej grupy przedszkolnej”.

W dniu 5 czerwca 2018 r. rozpoczęliśmy realizację  projektu  partnerskiego „Sąsiedzi nie tylko na mapie – poznajemy nasze lokalne walory”. W jego ramach uczniowie Gminy Marcinowice poznawali okolice Pecki, a my gościliśmy dzieci i młodzież z Czech.

Aleksandra Mazur, uczennica klasy I, zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie,  „Czy na wady nie ma rady?” ilustrując wiersz „Stonoga”. Opiekunem merytorycznym dziewczynki była wychowawczyni, Pani Beata Moskal. Konkurs rozpropagowała i  koordynowała w szkole Pani Ewa Korczak – szkolny logopeda.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych uczniów i rodziców oraz wymogom technicznym, z początkiem II półrocza br. szkolnego pracownia informatyczna została wyposażona w 17 nowoczesnych komputerów spełniających współczesne standardy  i pozwalających na w pełni sprawne prowadzenie zajęć dydaktycznych. Doliczając do tego  5 nowych notebooków, jakimi dysponuje pracownia, szkoła zapewnia każdemu uczniowi samodzielne stanowisko komputerowe z dostępem do szybkiego Internetu.

W pracowni językowej z kolei pojawiła się nowa tablica interaktywna  stanowiąca  ogromny potencjał dydaktyczny, który z jednej strony znacznie uatrakcyjnia zajęcia oraz usprawnia proces nauczania, a z drugiej – spełnia oczekiwania współczesnych uczniów, należących  do Generacji Y , tj. pokolenia cyfrowego.

8 czerwca odbyła się kolejna edycja Rajdu Rowerowego, w którym udział wzięły po dwie drużyny z trzech szkół: Szkoły Podstawowej w Marcinowicach, Szkoły Podstawowej w Sobótce oraz naszej szkoły.I miejsce zdobyła drużyna II ze Szkoły  Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach.

Dzięki podjęciu szeregu zadań przez szkołę, owocnej współpracy zespołu nauczycieli oraz całej społeczności uczniowskiej, szkoła w sierpniu 2018 roku  otrzymała kolejny zaszczytny tytuł   -  „Szkoły z klasą”.

W roku szkolnym 2017/2018 przystąpiliśmy do Programu „Aktywna tablica”, dzięki któremu w dwóch salach pojawiły się nowoczesne monitory interaktywne wspierające realizację zadań dydaktycznych z wykorzystaniem TIK.

Dzięki wsparciu Rady Rodziców, zakupiono 3 roboty do programowania dla uczniów klas starszych.  Posiadając już 4 roboty w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęliśmy innowacyjne zajęcia z robotyki.