CERTYFIKATYMały Mistrz

Artykuły

Przejdź do artykułów.

Informacje ogólne

Program „Mały Mistrz”, skierowany do dzieci w młodszym wieku szkolnym, pozwala zapoznać się nauczycielom, uczniom i ich rodzicom z nowymi formami aktywności fizycznej, a poprzez ciągłość trwania programu zbadać rozwój umiejętności każdego dziecka. 

Udział w tym przedsięwzięciu pomaga nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i współpracującemu z nimi nauczycielowi wychowania fizycznego w:

- dostosowaniu zajęć w klasach I-III do nowej podstawy programowej,

- monitorowaniu stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów,

- zintegrowaniu zajęć ruchowych z innymi zadaniami edukacyjnymi.

Głównymi celami programu Mały Mistrz są:

  • poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klas I-III;
  • wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej;
  • promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową;
  • monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów w młodszym wieku szkolnym;
  • określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej dzieci będących na pierwszym etapie edukacyjnym;
  • zachęcenie dzieci do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.

Nauczyciel i szkoła przystępując do programu Mały Mistrz i deklarując realizację cyklu zajęć  i sprawdzianów dla dzieci, ma możliwość zbadania rozwoju umiejętności każdego dziecka w sferze ruchowej. Bardzo ważnym elementem jest również pokazanie zintegrowania zajęć aktywności fizycznej z innymi umiejętnościami zapisanymi w obecnej podstawie programowej nauczania w klasach I–III. Ponadto program zakłada cykl szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej zapoznających ich z nowoczesną wiedzą na temat wychowania fizycznego i zdrowotnego.

Mały Mistrz daje także możliwość aktywnego udziału rodziców w rozwijaniu zainteresowań i umiejętności/uzdolnień fizycznych oraz sportowych ich dzieci, poprzez włączanie się w cykl przygotowań do zdobywania poszczególnych umiejętności i  prób zaliczeniowych, a także gwarancję, że będą na bieżąco informowani o stanie sprawności dziecka i jego postępach.