CERTYFIKATYNowoczesna Edukacja Wczesnoszkolna

Udział naszej szkoły w Ogólnopolskim konkursie

„Nowoczesna Edukacja Wczesnoszkolna”

 

Jesteśmy placówką szeroko promującą swoich uczniów

 

W okresie od 21 września 2015 r. do 21 marca 2016 r. nasza szkoła brała udział w Ogólnopolskim konkursie Nowoczesna Edukacja Wczesnoszkolna (NEW). Przystąpienie do tego konkursu, oprócz głównego celu tego przedsięwzięcia, tzn. uzyskania tytułu i dyplomu, podyktowane było przede wszystkim chęcią uczestnictwa w nowej formie promującej potencjał najmłodszych uczniów.

Od sześciu lat należymy do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia i każdego roku Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnień (SZWU) opracowuje (obok harmonogramu) całoroczny projekt edukacyjny. Przystąpienie do konkursu Nowoczesna Edukacja Wczesnoszkolna umożliwiło nam stworzenie takiego projektu na b. r. szk. 2015/2016 pod hasłem: Nasz potencjał kluczem do naszego sukcesu. Bardzo ważnym dla nas był zatem udział we wszelkich działaniach projektowych całej społeczności szkolnej. Miało to na celu:

- integrację dzieci, wszystkich pracowników, rodziców oraz innych podmiotów współpracujących z naszą szkołą;

- realizację celów ujętych w: Programie SZWU, Szkolnym Programie Wychowawczym
i Profilaktycznym, w klasowych planach wychowawczych; realizację wielu zagadnień z podstawy programowej;

- wyzwalanie u wszystkich uczestników konkursu i podmiotów współpracujących nowych inicjatyw, pomysłów i aktywności.

………………………………………………………………………………………………….

 

SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NOWOCZESNA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Zadanie 1.

Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych, etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy, w drodze do szkoły i domu (zasady ruchu drogowego), zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna, itp.

Oceniano nas na podstawie opisu wykonanych przedsięwzięć przesłanych do jury konkursu.

 

Realizacja powyższego zadania przebiegała w naszej szkole etapami.

  1. 1.     Szkolne spotkanie z przedstawicielami Policji

W dniu 12 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie dzieci z klas I-III i oddziału przedszkolnego z przedstawicielami Policji z posterunku w Marcinowicach pod hasłem: Zasady bezpieczeństwa znamy, bo Policję za przyjaciół mamy! Policjanci przypomnieli wszystkim zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, zasady zachowania się w różnych niebezpiecznych sytuacjach w domu, w szkole i poza nimi, omawiali zagrożenia czyhające na najmłodszych w sieci, a także zasady obrony koniecznej. Uczniowie mieli okazję pochwalić się swoją wiedzą w/w zakresie oraz uzyskać odpowiedzi na intrygujące i interesujące ich tematy dotyczące pracy Policji. Podczas spotkania doskonalili również swoje umiejętności zgłaszania różnych zdarzeń wymagających interwencji Policji.

 

2.Udział pierwszoklasistów w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Akademia  Bezpiecznego Puchatka”

            W miesiącach październik – grudzień 2015 r. nasi uczniowie z klas I-szych uczestniczyli w ogólnopolskim programie edukacyjnym Akademia Bezpiecznego Puchatka. Akcja rozpropagowana została wśród dzieci i ich rodziców, a także nauczycieli – aktywnie w działania włączyła się nasza pedagog szkolna – p. Ewa Kryger, która przeprowadziła cykl zajęć w ramach świetlicy i swojej pracy dydaktycznej. Natomiast wychowawczynie klas I-szych: p. Magdalena Figzał i p. Joanna Kubicka  prowadziły z dziećmi zajęcia wg nadesłanych scenariuszy oraz własnych pomysłów. Ponadto każdy uczeń razem ze swoimi  rodzicami systematycznie wypełniał książeczkę edukacyjną pt. „Dołącz do Akademii”. Podsumowaniem udziału wszystkich pierwszaków w programie było wypełnienie przez nich „Testu Bezpieczeństwa”.

            Nasze działania, opisane w specjalnym raporcie i odesłane do autorów programu, zostały nagrodzone certyfikatem Akademii Bezpiecznego Puchatka.

 

3.Spotkanie z ratownikami medycznymi Pogotowia Ratunkowego i strażakami ze Straży  Pożarnej w Świdnicy

Dnia 01.12.2015 r. uczniowie kl. II i III i dn. 28.01.2016 r. pojechali z pedagog szkolną – p. E. Kryger i wychowawczyniami do Świdnicy, żeby poznać szczegóły pracy ratowników medycznych pracujących w Powiatowym Pogotowiu Ratunkowym i Straży Pożarnej.

Pracownicy Pogotowia przedstawili uczniom obowiązki ratowników medycznych, funkcjonowanie ambulatorium, wyposażenie karetki pogotowia. Uczniowie mogli dzięki temu w praktyczny sposób przekonać się, na czym polega  praca ratownika medycznego i innych osób związanych z tym zawodem. Zwrócono szczególną uwagę na to, kiedy należy powiadamiać ratowników medycznych, jak podawać informacje, kiedy ta pomoc jest niezbędna. Następnie uczniowie z opiekunami udali się do Powiatowej Straży Pożarnej, w której zapoznali się z pracą strażaków, wyposażeniem wozów strażackich, pomieszczeniami wykorzystywanymi przez nich do szkoleń, odpoczynku, przyrządzania posiłków, itp. Strażacy zaprezentowali stroje używane przez nich w czasie pożaru, mundury, kaski oraz przeprowadzili symulację alarmu pożarowego -  włączanie numerów wozów na specjalnych monitorach, sygnału, ślizgu po rurze do garażu.

Uczniowie byli bardzo zainteresowani przeprowadzonymi zajęciami, o czym świadczyła ich ogromna aktywność; zadawali pytania, chcąc w ten sposób poszerzyć własną wiedzę na poruszane tematy. Również rodzice naszych wychowanków mogli bliżej poznać sprzęt i niektóre elementy pracy strażaków na pokazie, który odbył się w szkole podczas 24. Finału WOŚP – finał gminny miał miejsce właśnie w naszej placówce.   

 

4. Cykl zajęć pt. Udajemy się na bezpieczne ferie

            Przed feriami w każdej klasie odbył się cykl zajęć mający na celu przypomnienie dzieciom zasad bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas ferii, zabaw zimowych w różnych miejscach do tego przeznaczonych. Dla uatrakcyjnienia lekcji, ale przede wszystkim skuteczniejszego wpojenia uczniom zasad bezpieczeństwa, nauczycielki wykorzystywały tablice demonstracyjne, historyjki obrazkowe, metody aktywne, m.in. dramę, burzę mózgów, różne programy multimedialne, w tym e-podręczniki.

Tematykę bezpiecznych ferii poruszyły też przedstawicielki SANEID-u, które przeprowadziły
w klasie III i klasach starszych pogadankę, rozdały uczniom i ich rodzicom ulotki. Podobny cykl zajęć odbędzie się przed wakacjami.

 

5.  Dziecko idzie do szkoły -  promocja zdrowego stylu życia. Spotkania z przedstawicielkami

    SANEPID-u

            W dniach18-19 lutego 2016 r. uczniowie klas młodszych uczestniczyli w spotkaniach prowadzonych przez przedstawicielki SANEPID-u, które gościły w naszej szkole na zaproszenie pedagog szkolnej. Spotkania (połączone z zabawami, ćwiczeniami warsztatowymi) poświęcone były promocji zdrowego stylu życia (realizacja tego zagadnienia jest jednym z zadań Szkolnego programu profilaktycznego oraz klasowych planów wychowawczych).

            Dzieci przypomniały sobie zasady: zdrowego odżywiania się, przestrzegania bezpieczeństwa podczas zabaw i poruszania się po drogach, zachowywania prawidłowej postawy podczas pracy przy biurku/komputerze. Panie prowadzące spotkania zapoznały też uczniów ze swoją pracą i zadaniami SANEPID-u jako instytucji.

Rodzice i nauczyciele otrzymali specjalne broszury, a dzieci książeczki do kolorowania. 

 

 

 

 

6. Udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych nt. bezpieczeństwa

            W lutym i marcu 2016 r. dzieci na pozalekcyjnych zajęciach artystycznych przygotowywały się do udziału w dwóch ogólnopolskich konkursach:

- do konkursu pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo”, który miał na celu kształtowanie prawidłowych zachowań oraz właściwych postaw w domu, na ulicy, a także ukazanie strażaków-ratowników w szerokim spektrum ratowniczo-gaśniczym;

- do VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje organizowanego przez Placówkę Terenową KRUS w Świdnicy.

Zarówno prace, jak i wyniki konkursu zostaną zaprezentowane na szkolnej stronie internetowej w maju 2016 r.

 

Zadanie 2.

Szkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych.

Oceniano nas na podstawie wyników, prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.

 

Szkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych odbyły się w naszej szkole w czwartek - 14.01.2016 r. Udział wzięły w nich wszystkie klasy I-III i dzieci z oddziału przedszkolnego. Impreza ta stanowiła nie tylko realizację powyższego zadania, ale również realizację jednego z zadań tegorocznego szkolnego projektu edukacyjnego SZWU Nasz potencjał kluczem do naszego sukcesu. Mistrzostwa przygotowała i poprowadziła wychowawczyni kl. I a – p. Magdalena Figzał we współpracy ze szkolną psycholog – p. Kingą Bocian.

Impreza zorganizowana została na ładnie udekorowanej sali gimnastycznej, gdzie nauczycielki przygotowały szereg atrakcyjnych stanowisk rozrywek umysłowych i sprawnościowych. Uczniowie, rozwiązując różnorodne zadania matematyczne, grając w gry planszowe, uczestnicząc w quizie wiedzy
z literatury dziecięcej i w zabawach ruchowych, rozwijali swoje zainteresowania i uzdolnienia, doskonalili umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce. Wszystkie te formy oparte były na wesołej rywalizacji indywidualnej, klasowej i międzyklasowej.

Dzieci miały okazję:

- sprawdzić i zaprezentować swoje umiejętności matematyczne, a przy okazji niektórych pochwalić się sprawnością ruchową, m.in. w grach typu: „Kółko i krzyżyk”, „Odejmowanka”, „Do dziesięciu”, „Skacz po kolei”, „Wygibajtus”, „Klasy”;

-  rywalizować między sobą podczas rozgrywek w warcaby, szachy, chińczyka, „Piotrusia” i innych wybranych przez siebie gier planszowych, w tym o tematyce przyrodniczej;

- pochwalić się wiedzą nt. znajomości literatury dziecięcej (jej bohaterów, treści, autorów) w quizie opartym jednocześnie na wiadomościach, jak i sprawności ruchowej.  

Na koniec mistrzostw każda klasa otrzymała dyplomy za uczestnictwo autorstwa organizatorki rozgrywek i słodki upominek. Całej imprezie towarzyszył doskonały nastrój karnawału, bo w chwilach przerwy, odpoczynku dzieciaki mogły bawić się przy muzyce, która stanowiła dodatkową oprawę mistrzostw.

 

Zadanie 3.

Przeprowadzenie Dnia talentu w szkole, podczas którego uczniowie będą mogli zaprezentować swoje talenty, np. muzyczne, taneczne, gimnastyczne, plastyczne, fotograficzne…

Oceniano nas na podstawie wyników głosowania/prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.

 

Szkolny dzień talentu

            Realizację zadania 3 – Szkolny dzień talentu – przewidzieliśmy na wyjątkowy dzień, tj. 8 marca 2016 r. – w Dzień Kobiet.

Impreza trwała cały dzień, a przebiegała wg scenariusza, który zgodnie z naszym projektem edukacyjnym Szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnień – Nasz potencjał kluczem do naszego sukcesu - opracowała szkolna lider uzdolnień ORE – p. Anna Franków.

 

 

            Szkolny dzień talentu zapowiedziany został na długo przed terminem jego przeprowadzenia. Dlatego wychowawcy poszczególnych oddziałów mogli profesjonalnie przygotować swoich podopiecznych do popisów/wystąpień/prezentacji. Przed występami dzieci i uczniów zorganizowano w holu szkoły wystawę, na której zaprezentowano:

- najładniejsze zeszyty uczniów,

- prace plastyczne, w tym z licznych konkursów, w których wzięliśmy udział,

- rękodzieło uczniowskie – prace powstałe na zajęciach koła plastycznego,

- prace przestrzenne wykonywane na zajęciach technicznych.

Ogólnoszkolną imprezę prowadziły konferansjerki - uczennice klasy VI, zapowiadając poszczególne części programu. Wielką atrakcją był występ zaproszonego na naszą galę talentów artysty – gitarzysty, kompozytora - p. Janusza Małolepszego, który wyśpiewał nam głównie poezję I. Gałczyńskiego oraz kilka utworów, m.in. z repertuaru Wojciecha Młynarskiego i Grzegorza Turnaua. Występ artysty przyciągnął na salę gimnastyczną, gdzie odbywała się gala, całą społeczność szkolną, w tym wszystkich pracowników, dla których był on prawdziwą ucztą dla ducha i ucha. Pan Małolepszy pozostał z nami niemal do końca imprezy, ponieważ był pod ogromnym wrażeniem prezentacji naszych wychowanków – również już artystów.

Pokazy talentów odbywały się w trzech kategoriach:

- teatralno – recytatorskiej,

- śpiewno – tanecznej,

- sportowej,

a rozpoczęły je dzieci z klasy I b krótkimi formami teatralnymi przedstawiającymi fragmenty ulubionych bajek: „O rybaku i złotej rybce”, „Jaś i Małgosia”, „Księżniczka na ziarnku grochu”.

 Następnie uczniowie z klas II i III deklamowali wiersze z literatury dziecięcej.

            Po przerwie śniadaniowej odbyły się występy muzyczne. Dzieci prezentowały się podczas śpiewu indywidualnego (najgłośniejsze, najbardziej gorące brawa otrzymała mała Zosia z I a – wykonawczyni piosenki „Hallelujah”) i zespołowego oraz podczas układów tanecznych własnego pomysłu, a także
z zajęć zumby, które prowadzi u nas w ramach zajęć pozalekcyjnych trenerka – p. Izabela Śmietana. Kilku uczniów z klasy II i III pochwaliło się swoimi umiejętnościami gry na dzwonkach i elektrycznych organkach.

            Po kolejnej przerwie i wizycie w kawiarence zorganizowanej przez uczniów klasy V miały miejsce pokazy sportowe: akrobatyczne, gimnastyczne i piłkarskie. Podczas gali uczniowie mieli też okazję do zaprezentowania własnych zainteresowań przyrodniczych i z fizyki. Wielki aplauz wzbudziła Julka z klasy I b i jej podopieczny – baranek Bolek. Dziewczynka opowiadała o opiece nad porzuconym przez matkę jagniątkiem, a baranek wtórował jej beczeniem i mlaskaniem podczas picia mleka z butelki. Julka mówiła też o zainteresowaniach światem roślin, wykonywaniu zielników, o ulubionych programach telewizyjnych o tematyce przyrodniczej oraz wyjazdach z rodzicami w różne miejsca, w których poznaje naturę. Natomiast uczniowie klasy IV zaprosili młodszych kolegów do asystowania podczas wykonywanych przez siebie różnych doświadczeń pokazujących i wyjaśniających prawa fizyki rządzące naszym światem.

            Przez cały czas trwania gali rysowniczki z klas starszych, które są uzdolnione plastycznie, wykonywały portrety wybranych przez siebie wykonawców. Portrety te zamieszczone zostały później na wspomnianej już wystawce w holu szkoły.

             

Zadanie 4.

Zorganizowanie w ramach ogólnoszkolnego dnia sportu międzyklasowych rozgrywek sportowych,
w kilku wybranych dyscyplinach.

Oceniano nas na podstawie wyników przesłanych do jury konkursu.

 

            Zadanie 4 zrealizowaliśmy 29 lutego 2016 r. W ramach projektu zorganizowana została Olimpiada sportowa dla uczniów kl. I-III. Wszyscy jej uczestnicy podzieleni zostali na 4 drużyny:

- drużynę „czerwonych”

- drużynę „zielonych”

- drużynę „żółtych”

- drużynę „białych”.

Żeby było sprawiedliwie (młodsi nie byli pokonani przez starszych) każdą z drużyn reprezentowali przedstawiciele z kl. I, II i III (drużyny mieszane).

Olimpiada oparta była na współzawodnictwie zespołowym. Podczas wykonywania poszczególnych zadań:

- zad. 1. Przekładania pachołków

- zad. 2. Toczenia piłek

- zad. 3. Rozrzucania i zbierania woreczków

- zad. 4. Przekładania piłek i przechodzenia przez szarfę

- zad. 5. Skoków w workach

- zad. 6. Przeciągania liny

uczniowie doskonalili m.in.: szybkość, zręczność, wytrzymałość i siłę, skoczność, pamięć ruchową, umiejętność poruszania się z piłką i innym przyborem sportowym.

Wszystkie konkurencje oceniane były punktowo na tablicy przez jury – nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej.  Na koniec rywalizacji każda klasa uhonorowana została dyplomem (wykonanym przez prowadzącą turniej – nauczycielkę wychowania fizycznego p. Joannę Przyborowską) oraz słodkimi upominkami. Ponadto na piersi każdego uczestnika olimpiady zawisnął medal (medale wykonane zostały przez uczniów klas starszych na zajęciach techniki).

Całemu przedsięwzięciu towarzyszyła atmosfera radości, głośnego dopingu, zdrowej, sportowej rywalizacji, czyli doskonałej zabawy. Podsumowaniem sportowych wyczynów dzieci była wspólna zabawa taneczna, którą poprowadzili przedstawiciele kl. VI.

            Lutowa olimpiada to tylko jedno z wielu sportowych zadań realizowanych w naszej szkole w młodszymi dziećmi. Od ubiegłego roku szkolnego uczestniczymy w skierowanym do środowisk lokalnych ogólnopolskim programie Mały Mistrz. W ramach realizacji tego programu (przez uczniów klas I-szych i II) organizowane są międzyklasowe spotkania sportowe. Ich celem jest sfinalizowanie działań zmierzających do zdobywania przez dzieci sprawności –  w b. r. szk. uczniowie zdobyli już sprawność: lekkoatlety, gimnastyka-tancerza i piłkarza.

Dla propagowania programu MM opracowany został przez jedną z nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej konkursowy projekt edukacyjny Będąc Małymi Mistrzami jesteśmy doskonałymi uczniami. Projekt realizowany był w naszej szkole na przełomie października i listopada 2015 r. Jego założenia oparte zostały na korzyściach, jakie daje realizacja tego przedsięwzięcia zarówno nauczycielom, jak i uczniom, tj. na pokazaniu sposobu zintegrowania zajęć aktywności fizycznej z innymi umiejętnościami zapisanymi w podstawie programowej nauczania w klasach I–III. Projekt spodobał się jury konkursu i został zakwalifikowany do druku w czasopiśmie „Lider”. Ukazać się ma wiosną – w marcu/kwietniu 2016 r. Najpierw jednak wybrane zajęcia z projektu obejrzeli na lekcji otwartej nauczyciele, którzy bardzo pozytywnie wypowiedzieli się na ich temat. W rezultacie, chociaż projekt opracowany został dla konkretnej klasy, „zaadoptowali” go na potrzeby swoich wychowanków pozostali nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. 

            Jeszcze inną formą propagowania aktywności fizycznej i sportu są rozgrywki piłkarskie – mecze rodzinne i inne konkurencje zabawowo-sportowe, które odbywają się podczas tradycyjnych  pikników rodzinnych organizowanych  w naszej szkole z okazji święta rodziny, tj. Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca (tegoroczny piknik odbędzie się 11 czerwca). 

            Szczególną wagę przywiązujemy też do aktywnego spędzania przez dzieci długich przerw. Dwa razy w tygodniu organizowane są więc międzyklasowe zabawy sportowe, rozgrywki np. „w dwa ognie”. Uczniowie chętnie próbują też swoich sił w grze w tenisa stołowego, w badmintona, itp.   

 

Zadanie 5.

Zorganizowanie dnia wspólnego czytania pod nazwą „Czytanie łączy pokolenia”. Szkoła może zaprosić rodziców i dziadków do wspólnego czytania wybranych pozycji z dostosowaniem do wieku uczniów. Oceniano nas na podstawie zdjęć/video/prac plastycznych/sprawozdań przesłanych do jury konkursu.

 

 „Czytanie łączy pokolenia

 

            Ponieważ nie wyobrażaliśmy sobie, aby zadanie 5 zrealizowane było tylko w jednym dniu, dlatego organizacja dnia pod nazwą „Czytanie łączy pokolenia” odbywała się i nadal trwa w poszczególnych klasach zgodnie z planem i harmonogramem danego oddziału i dotyczy  cykli zajęć czytelniczych. Taka forma realizacji zadania 5 podyktowana została naszymi szkolnymi priorytetami pracy dydaktyczno – wychowawczej:  szerzeniem czytelnictwa, kształtowaniem zamiłowania do książek i rozwijaniem zainteresowań czytelniczych wśród uczniów i ich rodziców/opiekunów.

W związku z tym, realizację w/w zadania rozpoczęliśmy w naszej szkole już we wrześniu pracami nad stworzeniem projektu edukacyjnego i harmonogramu działań (w ramach prac Szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnień – SZWU), a w połowie I sem. wdrożeniem do pracy:

1. Programu poprawy stanu czytelnictwa w Szkole Podstawowej w Strzelcach,

2. Projektu czytelniczego.

Oba w/w dokumenty są autorstwa naszej polonistki- p. Barbary Kielar, bibliotekarki – p. Beaty Kamińskiej i przewodniczącej zespołu wychowawczego – p. Marty Kondzior.

Zaplanowaliśmy więc zadania mające na celu propagowanie czytelnictwa. W nasz projekt dotyczący klas młodszych zaangażowaliśmy również uczniów starszych, którzy m.in. wzięli udział w MEN-owskim konkursie ogłoszonym w ramach programu Książki naszych marzeń. Przedstawiciele klas IV-VI nakręcili film zachęcający dzieci młodsze i starszych uczniów do korzystania ze szkolnej biblioteki i w ogóle do czytania. Film pt. „Nakręćmy się na czytanie” został pokazany całej społeczności szkolnej, w tym uczniom z klas 0-III i zamieszczony na stronie internetowej
w linku pod adresem: https://youtu.be/gHx5UEGBmoU.

            Również od września 2015 r. w klasie I a (raz na semestr) kilku chętnych uczniów z klas IV-VI przychodzi czytać dzieciom fragmenty wybranych przez nich książek. Uczniowie są do tego zadania odpowiednio przygotowani. Aby zainteresować młodszych słuchaczy, czwarto-szóstoklasiści inscenizują czytane utwory: wykonują sylwety bohaterów, ilustrują treść wykonanymi przez siebie obrazkami, sami się przebierają. W realizacji tego przedsięwzięcia pomaga Pani polonistka.

Natomiast w klasie I b, od początku b. r. szk., ruszyła akcja Rodzice czytają dzieciom w domu i w szkole. Każdego miesiąca chętni rodzice przychodzą do klasy (po uprzednim ustaleniu terminu i godziny z wychowawcą) i czytają fragmenty ulubionej książki swojego dziecka. Następnie dziecko opowiada jej dalszy ciąg. Do opowiadania włączają się inni uczniowie, jeśli książeczka/utwór jest im znana/znany. Każde spotkanie kończy się podziękowaniem dla rodzica, tj. brawami, słodkim poczęstunkiem, jeśli rodzic ma ochotę zostać dłużej i uczestniczyć ze swoim dzieckiem w dalszych zajęciach. Ta klasowa akcja trwać będzie do końca roku szkolnego.

            Z kolei od października b. r. szk. w klasie II wychowawczyni realizuje klasowy projekt czytelniczy Czytania do śniadania. Codziennie podczas posiłku dzieci słuchają utworów wybranego autora. Te miesięczne cykle kończą się klasowymi konkursami plastycznymi, recytatorskimi,  prezentacjami teatralnymi, itp. Laureatom i uczestnikom konkursów wręczane są dyplomy autorstwa samej wychowawczyni, słodkie upominki. Przedsięwzięcie to wraz z konkursami podsumowującymi będzie kontynuowane do końca roku szkolnego.

            Trzeciaki biorą udział w swojej klasowej akcji Czytelnicze szlify (ze względu na fakt, że niedługo zakończą I etap edukacyjny i wezmą udział w sprawdzianie kompetencji, a w związku z tym muszą umieć czytać, a co najważniejsze rozumieć przeczytany tekst) czytają sobie nawzajem fragmenty ulubionych książek. Uczniowie, wg listy z dziennika, w jednym wybranym dniu  tygodnia podejmują się tego zadania. Do tej klasowej akcji dołączają się również rodzice, którzy przychodzą czytać dzieciom. 

Nad wszystkimi w/w działaniami czuwa bibliotekarka – p. B. Kamińska, która doradza, jakie wybrać książki, a rozpoznając zainteresowania dzieci dokonuje zakupu nowości, pomaga dzieciom i nauczycielom odnaleźć odpowiednie pozycje. 

Warto nadmienić, że w ubiegłym i  bieżącym roku szkolnym nasza szkoła wzięła udział
w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa realizowanym pod patronatem MEN. Za podjęcie się tego działania otrzymaliśmy dyplom Minister Oświaty podpisany przez p. Joanną Kluzik-Rostowską. Dyplom można obejrzeć w naszej galerii na szkolnej stronie internetowej. Udział w Programie umożliwił przede wszystkim zakup nowych pozycji do biblioteki w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. Zakupione zostały więc książki, które nie są podręcznikami. Pozycje te wybrane zostały przez uczniów i są takimi, jakimi dzieci autentycznie są zainteresowane, które są bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata. Książki te swoją fabułą rozbudzają ciekawość młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością,  inspirują go do twórczego działania.

            W/w działania uatrakcyjniane są lekcjami czytelniczymi w każdej klasie, które prowadzi p. Kamińska. Ponadto, mając świadomość, że książki rozwijają również  wyobraźnię, zdolność myślenia, powiększają zasób słownictwa najmłodszych czytelników, w ramach współpracy naszej szkoły z Gminną Biblioteką Publiczną dzieci przedszkolne i z kl. I-III zostały zaproszone do obejrzenia spektaklu pt. Skradzione mądrości. Przedstawienie zostało wystawione 23 listopada przez duet teatralny „Maska” z Krakowa. Skradzione mądrości to spektakl, w którym pokazany został wpływ na dzieci obcowania z literaturą. Była to pełna humoru opowieść o tym, że każda przeczytana książka jest prawdziwą przygodą. Podczas przedstawienia dzieci miały możliwość samodzielnego rozpoznawania bohaterów i miejsc ulubionych baśni i bajek oraz okazję do doskonałej zabawy.  

 

Zadanie 6.

Zorganizowanie przedstawienia/teatrzyku na podstawie wspólnie wybranej bajki/opowiadania. Praca nad ciałem, głosem i przestrzenią. Zajęcia teatralne wykorzystują naturalną skłonność dziecka do zabawy
i naśladowania.

Oceniano nas na podstawie prac plastycznych/video/sprawozdań przesłanych do jury konkursu.

 

Tydzień Klasowego Teatru

            W naszej pracy z małymi dziećmi zabawy parateatralne stanowią jedną z podstawowych metod aktywizujących uczniów, promujących ich zainteresowania sztuką teatralną i uzdolnienia recytatorskie, śpiewno-taneczne, improwizacyjne.

Ponieważ od wielu lat należymy do Dolnośląskiej Sieci Wspierającej Uzdolnienia, bardzo dbamy o wszechstronny rozwój naszych wychowanków w każdej dziedzinie, w tym także artystycznej. W naszej szkole prężnie działa koło teatralne, skupiające wszystkich uczniów chętnych do prezentacji swoich umiejętności aktorskich. Każdego roku członkowie koła przygotowują przedstawienie jasełkowe, które najpierw prezentują przed świętami Bożego Narodzenia na uroczystej akademii w szkole, a potem objeżdżają z nim wioski przynależne do obwodu naszej placówki i wystawiają je podczas miejscowych obchodów Dnia Seniora.

Podejmując się realizacji zadania 6., w styczniu zorganizowaliśmy Tydzień Klasowego Teatru. Uczniowie klasy I b (w ramach tradycyjnie obchodzonych raz w miesiącu tzw. Dni okolicznościowych – jest to projekt klasowy polegający na realizacji w jednym dniu każdego miesiąca wybranego tematu/zagadnienia zgodnie z oczekiwaniami, potrzebami dzieci i wg ich pomysłów. W tym dniu rodzice sporządzają też „specjalne” drugie śniadanie) przygotowali dla wszystkich uczniów szkoły Teatralny quiz pt. „Moje ulubione bajki”. Przedsięwzięcie to polegało na samodzielnym opracowaniu przez grupki dzieci scenek ze znanych bajek:

- Księżniczka na ziarnku grochu,

- Kopciuszek,

- Jaś i Małgosia,

- Złota rybka,

- Minionki,

których tytuły mieli odgadnąć widzowie danej klasy zapraszani na quiz.

            Mali uczniowie mieli również okazję obejrzeć przedstawienia kukiełkowe przygotowane dla nich pod kierunkiem naszej pani polonistki przez uczniów starszych.  Ponadto bardzo często dzieci inscenizują czytane im utwory literackie, omawiane historyjki obrazkowe. Warto przy tym zaznaczyć, że uczniowie sami wykonują sylwety/kukiełki/pacynki, wykonują/organizują z pomocą rodziców niektóre rekwizyty (np. pierniczki do chatki Baby-Jagi, wędkę dla rybaka, koronę dla królewny, itp.) Rodzice chętnie też angażują się w wykonywanie elementów strojów/przebrań swoich dzieci. Dowodem tego są przebrania uczniów kl. II, którzy w Tygodniu Klasowego Teatru pokazali ilustrację teatralną do wiersza pt. „Dwanaście miesięcy”. Przedstawienie drugoklasistów obejrzeli wszyscy ich koledzy z oddziału przedszkolnego, klas I-szych i kl. III-ciej.

 

 

 

Zadanie 7:

Pogadanka z uczniami na temat wakacyjnych podróży na podstawie własnych przeżyć, zgromadzonych pamiątek i zdjęć. Wymienienie środków lokomocji, którymi poruszały się dzieci. Wykorzystanie mapy Polski/świata do zaznaczenia miejsc odwiedzanych podczas podróży wakacyjnych.

Oceniano nas na podstawie opowiadań/wierszy/prac plastycznych przesłanych do jury konkursu.

 

Nasze wakacyjne wrażenia

            Zadanie 7 realizowane było w poszczególnych klasach I-III w pierwszym i drugim tygodniu nauki we wrześniu. Dzieci dzieliły się swoimi wrażeniami i wspomnieniami z wakacji w różnych formach:

1. Wszyscy uczniowie w formie swobodnych wypowiedzi prezentowali swoje pamiątki wakacyjne.

Starsi, tj. drugo – i trzecioklasiści samodzielnie wskazywali miejsca swojego pobytu na mapie Polski i z pomocą nauczyciela na mapie Europy. Pierwszoklasistom miejsca te wskazywały nauczycielki. Ponadto uczniowie klasy I b tworzyli album z własnych map podróży, na których zaznaczali miejsce pobytu i rysowali środek transportu, którym podróżowali.

Dodatkowo:

2. W klasie I a dzieci wykonywały z różnych materiałów pojazdy, którymi poruszały się podczas letniego wypoczynku.

W klasie I b odbył się indywidualny i grupowy konkurs klasowy na pracę pt. Moje wakacje. Część dzieci tworzyła w grupach (I gr. - uczniowie, którzy byli nad morzem, II gr. – uczniowie spędzający wakacje nad jeziorami, na basenach, III gr. – uczniowie, którzy spędzali czas wolny od nauki w miejscu zamieszkania, IV gr. – uczniowie, którzy wędrowali po górach) obrazy. Pozostałe dzieci tworzyły (malowały, rysowały, wycinały) indywidualnie. Prace obu klas wystawione były na wystawkach
i zaprezentowane rodzicom na pierwszym zebraniu.

3. W klasie III odbył się też klasowy konkurs na najzabawniejszą wakacyjną rymowankę. Na najciekawszy wierszyk głosowali uczniowie. Z wyróżnionych utworów dziecięcych powstała książeczka pt. „Nasze wakacje”. Rymowanki pomagali układać: wychowawczyni i rodzice.

Poza tym wszyscy uczniowie, przy okazji tworzenia swoich prac, podczas wypowiedzi, itp. uczyli się rozpoznawać charakterystyczne cechy różnych polskich krajobrazów. W klasach I-szych dzieci poznawały najważniejsze wyróżniki krajobrazów: nadmorskiego,  górskiego,  pojezierzy. W klasach II-III uczniowie poznawali i utrwalali pojęcia: krajobraz wyżynny, nizinny, równinny. Posługiwali się przy tym legendą mapy, tj. kolorami (poznawali/utrwalali znaczenie kolorów używanych na mapie fizycznej: zielonego i ciemnozielonego, żółtego, czerwono-brązowego, niebieskiego). Chętni uczniowie z klasy II
i trzecioklasiści odczytywali nazwy miast, regionów, gór, jezior, rzek, itd.

            Ciekawą formą poznawania atrakcyjnych miejsc w Polsce był udział uczniów (już całej szkoły) w lekcji muzycznej prowadzonej przez muzyków i artystów Filharmonii Sudeckiej z Wałbrzycha. Na tych zajęciach dzieci miały możliwość poznania najpopularniejszych pieśni i piosenek oraz tańców z różnych regionów Polski. „Zwiedzili” więc: Łowicz, Podhale, Mazowsze, uczyli się dawnych warszawskich rymowanek i zabaw dziecięcych. Uczniowie doskonale bawili się tańcząc m.in.: krzyżaka, zbójnickiego.

 

Zadanie 8

Zorganizowanie, w ramach tygodnia Polska Złota Jesień, ogólnoszkolnego konkursu na przygotowanie opowiadań/zdjęć/prac plastycznych pt. Jesienny spacer dla uczniów, gdzie wygranego wyłonią uczniowie poprzez głosowanie.

Oceniano nas na podstawie zdjęć/prac plastycznych oraz zestawienia głosów, przesłanych do jury konkursu.

 

Ogólnoszkolny konkurs w ramach tygodnia Polska Złota Jesień

Ogólnoszkolny konkurs dla uczniów młodszych w ramach tygodnia Polska Złota Jesień, ogłoszony został w naszej szkole dn. 01 października 2015 r. w formie obwieszczenia pisemnego oraz ustnego – przedstawiciele małego SU chodząc po klasach, zachęcali do udziału w konkursie.

W konkursie wzięli udział wszyscy chętni uczniowie z klas I-III oraz przedszkolaki. Inspiracją dla uczniów z klas II-III do stworzenia swoich prac plastycznych i literackich były spacery po najbliższej okolicy i lekcje przyrody w szkolnym parku zabytkowym, natomiast dla pierwszaków m.in.  zorganizowana w dniu 02 października  lekcja przyrodnicza na Przełęczy Tąpadła, którą poprowadził leśniczy – p. Andrzej Żygadło. Dzieci poznały różne „tajemnice” ślężańskich lasów. Po leśnym spacerze odbył się mini-konkurs wiedzy nt. poznanych i zapamiętanych wiadomości. Dzieci były bardzo aktywne, więc każde otrzymało od pana leśniczego nagrodę. Wychowawczyni kl. I b (organizatorka wycieczki i koordynatorka konkursu NEW – p. Joanna Kubicka) otrzymała nagrodę specjalną „Kalendarz z Lasów”, którą przeznaczyła do pracy z uczniami w klasach I-III i w oddziale przedszkolnym. Z kalendarza będą mogli korzystać też starsi uczniowie. Wycieczka zakończyła się pieczeniem kiełbasek.

Ogólnoszkolny konkurs dla uczniów młodszych w ramach Tygodnia Polskiej Złotej Jesieni trwał od 06 do 13 października, a rozstrzygnięty został 19.10.2015 r.  Laureatów wyłonili uczniowie klas starszych poprzez głosowanie. Ponieważ uczestnicy zaprezentowali łącznie 49 prac wykonanych przeróżnymi technikami, wybór jednego zwycięzcy był niezmiernie trudny. Dlatego koordynatorka konkursu, wraz z nauczycielkami edukacji wczesnoszkolnej na zespole samokształceniowym zdecydowała, żeby podzielić prace wg 3-ch kryteriów: prace plastyczne – obrazy, prace plastyczne w formie przestrzennej, prace literackie. Wytwory dzieci, zaprezentowane na wystawie w holu szkoły, były oznaczone numerami, aby nie ujawniać ich autorów przed rozstrzygnięciem konkursu. Uczniowie głosowali więc na jedną pracę z każdej kategorii, wpisując na kartce trzy numery (po jednym z każdej kategorii) i wrzucali swoje głosy do specjalnie przygotowanej urny. Do głosowania przyłączyli się też pracownicy obsługi, nauczyciele klas IV-VI i p. dyrektor.  Po podliczeniu głosów i sporządzeniu protokołu z głosowania wyłoniono 8 laureatów, którzy zdobyli największą ilość głosów:

- w kategorii obrazekFilipa Bartczaka (oddz. przedszkolny), Bartosza Nieradkę (ucznia kl. I b), Oliwię Strykowską (uczennicę kl. I a), Natalię Samułę(uczennicę kl. II),

- w kategorii forma przestrzenna: Bartosza Kozinę i Jakuba Banasia (uczniów kl. I b),

- w kategorii praca literacka: Emilię Cybruch i Marię Janik (uczennice kl. III).

            Laureaci na uroczystym apelu szkolnym otrzymali dyplomy (wykonane przez koordynatorkę konkursu), nagrody książkowe i inne nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik konkursu również został uhonorowany dyplomem i drobnym upominkiem.

            Ponieważ jesienny konkurs cieszył się ogromną popularnością, w dniu 21 marca 2016 r. zorganizowaliśmy kolejny Ogólnoszkolny konkurs, tym razem w ramach obchodów pierwszego dnia wiosny. Był to konkurs  Na najciekawsze wiosenne nakrycie głowy. Uczniowie prezentowali swoje wytwory – nakrycia głowy przed całą społecznością szkolną. Wygrały dwa nakrycia: czapka i kapelusz uczniów z kl. I a i I b, tj. rodzeństwa: Nikoli i Gracjana Bigusów.

W konkurs zaangażowało się wiele dzieci i ich rodziców. Nakrycia były naprawę rewelacyjne.

Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był zarząd Samorządu Uczniowskiego. Opiekunka tej organizacji – p. Magdalena Figzał przygotowała dyplomy dla laureatów oraz słodkie upominki. Całemu pokazowi mody wiosennej towarzyszył doskonały nastrój i dobra zabawa – uczniowie starsi zorganizowali bowiem występy karaoke.

 

Zadanie 9

Ja w przyszłości. Jaki zawód chciałbym/chciałabym wykonywać.

Oceniano nas na podstawie prac plastycznych, zdjęć dzieci przebranych za przedstawicieli wybranych zawodów, przesłanych do jury konkursu.

 

            Realizację zadania 9 poprzedziły cykle lekcji poświęcone omówieniu różnorodnych zawodów, jakie wykonują rodzice naszych uczniów, pracownicy naszej szkoły oraz inne osoby, z którymi dzieci spotykały się przy różnych okazjach. W ciągu bieżącego roku szkolnego uczniowie klas I-III wyjeżdżali do Świdnickiego Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, mieli organizowane spotkania z przedstawicielami Komendy Policji w Marcinowicach. W związku z tym poznali zawód: ratownika medycznego, strażaka i policjanta.

W październiku 2015 r. i w lutym 2016 r. , podczas realizacji treści podstawy programowej m.in.
z edukacji społecznej, polonistycznej i przyrodniczej przybliżony został im zawód leśniczego, zawody wymagające znajomości matematyki, tj.: informatyka, księgowej, architekta. W związku z tym dzieci z klasy I b przeprowadziły wywiady z naszą szkolną panią księgową, przedstawicielem firmy komputerowej obsługującej naszą placówkę. W ramach zajęć otwartych z rodzicami prowadzone były rozmowy nt. zajęć zawodowych rodziców. Uczniowie mieli więc okazję poznać kolejne zawody: urzędniczki, sprzedawczyni, monterki urządzeń elektronicznych. O wyborze swojego zawodu wypowiadali się też: pielęgniarka środowiskowa przeprowadzająca w naszej szkole fluoryzację zębów, pani z SANEPID-u organizująca zajęcia z zakresu prowadzenia zdrowego trybu życia i bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych, gitarzysta/kompozytor – p. Janusz Małolepszy, który gościł u nas z okazji Szkolnego Dnia Talentu. Uczniowie klas I-szych, przy realizacji cyklu zajęć pt. „Rozwiązujemy zagadki detektywa Pozytywki” zaznajomili się z zawodem: detektywa, astronoma, zegarmistrza. 

Wszystkie wspomniane wyżej zajęcia/działania nie opierały się wyłącznie na suchej wiedzy teoretycznej. Dzieci poszukiwały informacji o interesujących ich zawodach w Internecie, w pozycjach książkowych, m.in. autorstwa: D. Strzemińskiej – Więckowiak  pt. „Poznaję zawody. Wiersze dla dzieci”, D. Skubickiej - Michalskiej pt. „O zawodach na wesoło”. Wykonywały też malowanki przygotowane przez nauczycielki na opracowanych przez nie kartach pracy, które opatrzone były krótkimi wzmiankami nt. poszczególnych zawodów.

W dniu 18 marca 2016 r. zorganizowaliśmy w naszej szkole specjalny dzień, który przebiegał pod nazwą Nasze marzenia/wyobrażenia o dorosłości. Pierwszaki prezentowały się w przebraniach ludzi różnych zawodów, opowiadały kim i dlaczego chciałyby być w przyszłości. Dzieci przedstawiły następujące zawody:

- trenerów sportowych: piłki nożnej, karate, akrobatyki;

- urzędniczki,

- piosenkarki,

- weterynarza,

- policjanta,

- kosmetyczki,

- kucharki,

- rolnika/farmera. 

Uczniowie z klasy II przygotowali wystawę swoich prac plastycznych i pisemnych, a trzecioklasiści wykonali Album marzeń uczniów klasy III o dorosłości – W przyszłości będę…    

Na kwiecień/maj zaplanowane mamy spotkanie z przedstawicielkami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świdnicy nt. wyboru różnych zawodów, zawodów najbardziej pożądanych obecnie na rynku pracy oraz predyspozycji, jakimi muszą wykazywać się ewentualni kandydaci w wybranym przez siebie zawodzie. Sprawozdanie z tego spotkania zamieszczone zostanie na naszej szkolnej stronie internetowej. 

 

Zadanie 10

Tolerancja na co dzień. Podobieństwa i różnice między ludźmi.

Oceniano nas na podstawie prac plastycznych/sprawozdań przesłanych do jury konkursu.

 

            Realizację tego zadania rozpoczęliśmy już w listopadzie 2015 r. obchodami Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Wówczas, na piątkowym apelu (20 XI 2015 r.), zorganizowanym przez  opiekunkę SU – p. Magdalenę Figzał i pedagog szkolną – Ewę Kryger, uczniowie kl. I a przypomnieli wierszem
J. Korczaka prawa dziecka. Wcześniej uczniowie na lekcjach wychowawczych oraz zajęciach z edukacji społecznej zostali zapoznani z ideą tego święta i wykonywali plakaty promujące prawa najmłodszych członków naszego społeczeństwa oraz prawa osób tzw. „innych” – Inny od Ciebie, nie znaczy gorszy.  Plakaty zawieszone zostały w holu szkoły, a wszyscy spoza szkoły mogli je obejrzeć w galerii na naszej stronie internetowej.

            W dniach 23-24 lutego 2016 r., w ramach realizacji zadań ogólnopolskiego konkursu Nowoczesna Edukacja Wczesnoszkolna i Szkolnego programu profilaktycznego, odbyły się zajęcia warsztatowe
w klasach I-III nt. tolerancji. Przygotowały je i przeprowadziły: pedagog i psycholog szkolne. Zajęcia oscylowały wokół tematu: „Tolerancja na co dzień. Podobieństwa i różnice między ludźmi”. Podczas tych zajęć uczniowie wykonywali zadania, które miały na celu uświadomienie im, czym jest tolerancja, dlaczego należy być tolerancyjnym i dlaczego tolerowanie osób „innych” jest tak ważne dla prawidłowych relacji międzyludzkich:

- Zad. 1 - dobieranie obrazków parami na zasadzie kontrastów: dziecko smutne – wesołe, dzieci grzeczne – niegrzeczne, dziecko wysokie – niskie, dziecko otyłe – szczupłe, itp.

Uczniowie mieli dokonać wyboru, z którymi rówieśnikami nie chcieliby się bawić, uczyć, przebywać na co dzień. Dzieci odrzuciły: obrazek grubaska, smutaska i dzieci niegrzecznych. Jednak po dyskusji, polegającej na wyjaśnieniu powodów odrzucenia w/w postaci, porównaniu obrazków z rzeczywistymi osobami i sytuacjami, uczniowie doszli do wniosku, że każda z postaci/każdy z ich rówieśników jest godny szacunku, przyjaźni, że każdy jest wartościowym człowiekiem.

- Zad. 2 – polegało na dopasowaniu miejsca zamieszkania do danego obrazka dziecka (Eskimos – igloo, murzynek – bambusowa chatka, Europejczyk – dom murowany, Indianin – wigwam, itp.) Prowadzące krótko opisały zwyczaje życia, wierzenia i tradycje poszczególnych grup ludzi.

Tutaj uczniowie byli jednomyślni – wszystkich, bez różnicy, gdzie i jak mieszkali, chcieliby mieć za kolegów. Nikomu „nie przeszkadzał” kolor skóry, odmienne wierzenia i tradycje. Na koniec tego zadania uczniowie mieli pokazać, jak można witać się/porozumiewać z kimś, kto nie zna naszego języka/kogo języka my nie znamy (zabawa w formie dramy).

- Zad. 3 – układanie puzzli. Efektem układanek były obrazki przedstawiające: rozgrywki sportowe osób kalekich (bez jednej nogi), osobę niewidomą prowadzoną przez psa-przewodnika, dziecko na wózku inwalidzkim, itp.

W krótkiej rozmowie uczniowie uzasadniali, dlaczego takie osoby są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, dlaczego i jak można im pomagać, w jaki sposób można okazywać im, że chociaż są ułomni to nie gorsi od osób zdrowych.

- Zad. 4 – układanie z rozsypanki słowa „tolerancja”.

Uczniowie w różny sposób tłumaczyli znaczenie słowa „tolerancja” (burza mózgów).

            Zajęcia, przeprowadzone w formie zabaw i dyskusji, dowiodły, że nasi wychowankowie doskonale rozumieją problemy osób niepełnosprawnych, akceptują rówieśników z różnymi wadami rozwojowymi, nie mają żadnych uprzedzeń do kolegów o innym kolorze skóry, słabszych w nauce oraz pod względem sprawności fizycznej, itp.

            W naszej szkole problem tolerancji to częsty temat do rozmów, dyskusji, rozważań na zajęciach świetlicowych, podczas omawiania tekstów literackich, podczas rozwiązywania różnych konfliktów, realizacji wspólnych zadań/przedsięwzięć klasowych/szkolnych. 

 

 

            Chcemy się pochwalić! Wszystkie nasze, wyżej opisane działania i przedsięwzięcia zostały ocenione rzez jury Ogólnopolskiego konkursu Nowoczesna Edukacja Wczesnoszkolna na maksymalną ilość punktów, tj. 100.