CERTYFIKATYPedagog szkolny

mgr Ewa Kryger

 

Godziny pracy szkolnego pedagoga w roku szkolnym 2019/2020

Poniedziałek       9.00- 10.00

Wtorek              8.00- 10.00

Środa                8.00- 10.00

Czwartek           8.00- 11.00

Piątek               8.00- 11.00Do zadań pedagoga w  szkole należy w szczególności:

 

 1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

 

 2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

 

 4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

 

 5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

 

 6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 
 

Aby móc efektywnie i sprawnie realizować powyższe zadania, pedagog współpracuje z szeregiem organizacji i instytucji, które wspierają pracę szkoły, m.in. z:

 

- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Świdnicy,

 

- kuratorem społecznym,

 

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy,

 

- Ośrodkiem Zdrowia w Strzelcach,

 

- Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Marcinowicach,

 

- przedstawicielami: Komendy Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, SANEPID-u.

W r. szk. 2014/2015, dzięki współpracy pedagog szkolnej z przedstawicielami w/w instytucji i organizacji, gronem pedagogicznym, rodzicami, z aktywnym udziałem uczniów nasza szkoła:

  • uzyskała certyfikat Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo,
  • tytuł Bezpiecznej Szkoły.
Spotkanie z policjantami

Dnia 05.02.2020 r. naszą szkołę odwiedzili funkcjonariusze policji z posterunku w Marcinowicach. Aspirant sztabowy Pan Piotr Król oraz sierżant sztabowy Pan Michał Wojtyra przeprowadzili zajęcia w klasach VII-VIII na temat bezpieczeństwa podczas zbliżających się ferii zimowych. Przypominali o zasadach bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach np. na górskich stokach, na lodowisku. Przestrzegali przed zjazdami na nartach, sankach w miejscach w pobliżu tras komunikacyjnych, ślizganiem się po zamarzniętych zbiornikach wodnych oraz o wieloma innymi sytuacjami zagrażającymi zdrowiu i/lub życiu. Instruowali młodzież, jak powinna zachować się w momentach zagrażających ich bezpieczeństwu. W sposób szczególny uczulali na kontakty z osobami obcymi oraz na kontakty z nieznanymi/dzikimi zwierzętami. Na koniec spotkania rozdali materiały edukacyjne poszerzające wiedzę na omawiane tematy. Po spotkaniu uczniowie wykonywali konkursowe prace plastyczne pt. „Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych”. 

Coroczne spotkania z policjantami przyczyniają się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa naszych uczniów. Uświadamiają im, jak ważna jest dbałość o bezpieczeństwo przez nich samych oraz przypominają gdzie, kiedy i w jaki sposób można uzyskać pomoc w trudnych sytuacjach.

Ogólnopolski konkurs plastyczny Świat wartości oczami dziecka i osoby dorosłej


We wrześniu Pani pedagog – Ewa Kryger zgłosiła udział naszej szkoły w Ogólnopolskim konkursie plastycznym dla dzieci/uczniów w wieku od 5 do 12 lat. Konkurs, pod patronatem rzecznika praw dziecka przebiegał pod hasłem: Świat wartości oczami dziecka i osoby dorosłej. Jego uczestnicy mieli przedstawić w wybranej formie artystycznej: dobro, wiarę, rodzinę. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie od serca „Faustynka”.

W naszej galerii można obejrzeć prace wybrane na konkurs przez jury szkolne.

 

 

W świecie osób niepełnosprawnych

W ramach swojej pracy pedagoga, w dniu 01.03.2019 r., Pani Ewa Kryger poprowadziła w klasie I, w formie zabaw integracyjnych, zajęcia mające na celu, uświadomienie dzieciom, że nie każdy ich rówieśnik jest tak samo zdrowy, jak one, ale też, że każda osoba niepełnosprawna ma prawo do jednakowego traktowania (bez dyskryminacji) i prawo do korzystania z pełni życia.

Zorganizowane zabawy ukazywały sposób odbioru świata przez osoby niewidome lub słabowidzące oraz z wadą słuchu. Dzieci próbowały wczuć się w ich sytuację. W trakcie lekcji uczniowie mieli możliwość dzielenia się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami. galeria 

Zdrowie to podstawa

W dniu 08.03.2019 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielkami SANEPID- u ze Świdnicy z dziećmi z oddziału przedszkolnego i uczniami kl. I. Panie przeprowadziły pogadankę na temat zdrowego stylu życia w ramach programu edukacji zdrowotnej „Moje dziecko idzie do szkoły”. Koordynatorką tego przedsięwzięcia była Pani Ewa Kryger – nasza pedagog.

Na spotkaniu poruszona została tematyka higieny osobistej, zdrowego odżywiania i jego wpływu na rozwój dzieci w wieku 6-7 lat. Najmłodszym uświadomiono też, jak ważną rolę dla zdrowia całej rodziny ma aktywność fizyczna i jakie mogą być konsekwencje jej zaniedbywania, oraz niewłaściwego przygotowywania produktów spożywczych, odżywiania, dbania o czystość, nie tylko całego ciała, ale i pomieszczeń. Prowadzące zaproponowały dzieciom, aby zachęcały wszystkich członków rodziny do dbania o zdrowie pod wieloma aspektami. Podały wiele przykładów, również same dzieci wypowiadały się, w jaki sposób w ich domu dba się o zdrowy tryb życia, czym zaprezentowały swoją bogatą już wiedzę w tym zakresie. Zadaniem podsumowującym spotkanie, było pokolorowanie obrazków ilustrujących omawiane zagadnienia. galeria

 

Spotkanie z policjantem w klasach IV-V

Dnia 16.11.2018 r. funkcjonariusz policji z posterunku w Marcinowicach Pan asp. sztab. Piotr Król przeprowadził prelekcję wśród uczniów klas IV-V na temat zasad bezpieczeństwa, jakich powinni oni przestrzegać m.in.: w domu, na drodze, w sieci i przede wszystkim w szkole, gdzie spędzają najwięcej czasu wśród rówieśników. Uczulił na właściwe zachowania wobec kolegów/koleżanek, nauczycieli i innych pracowników szkoły; przestrzegał przed zakazem stosowania przemocy zarówno fizycznej, jak i słownej, nawet tej która często pojawia się w sieci na portalach społecznościowych, komunikatorach internetowych. Uświadamiał też, że za każdy rodzaj przemocy grożą różnego rodzaju konsekwencje/kary, które ponosi sprawca; że w Internecie również nikt nie jest bezkarny, gdyż sprawcę można odnaleźć po śladach, jakie po sobie pozostawia w sieci mimo prób ich usunięcia.

Uczniowie byli bardzo zainteresowani przeprowadzonymi zajęciami i aktywni, zadawali pytania, chcąc w ten sposób poszerzyć własną wiedzę na poruszane tematy.
Z pewnością spotkanie z funkcjonariuszem przyczyni się do podniesienia ich świadomości na temat bezpieczeństwa, właściwych postaw i zachowań.
***************************************************************************


Sprawozdanie z realizacji Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 realizowano założenia kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019 pod hasłem Chce mi się chcieć! – czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności.

Podczas zajęć, m.in.:z pedagogiem i psychologiem szkolnym, na lekcjach z wychowawcami, na etyce oraz na świetlicy omawiano szereg zagadnień dotyczących motywacji do wszelkich działań umożliwiających osiągnięcie sukcesu.

Nauczyciele stosując różnorakie formy i metody pracy umożliwiali swoim wychowankom sprawdzenie jakie posiadają uzdolnienia/talenty, uczyli ich i zachęcali do dokonywania samooceny własnych mocnych i słabych stron. Wdrażali dzieci i młodzież do właściwego wykorzystywania i prezentowaniawłasnych atutów osobowości: zainteresowań, zdolności, umiejętności, hobby. Uwrażliwiali ich również na ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych.

Prowadząc zajęcia, nauczyciele wykorzystywali dla młodszych uczniów (w wieku 6-9 lat)karty pracy „MÓJ SPOSÓB NA NUDĘ!”. Na podstawie tych materiałów ukazywali, jak poprzez ćwiczenia rozwijać własne zainteresowania, uczyć się planowania dnia. Wspierali uczniów w kreatywnym podejściu do walki z nudą, proponowali sposoby mające na celu odkrycie w sobie uzdolnień/talentów, uzmysławiali uczniom czym jest uzdolnienie/talent, motywacja; kształtowali umiejętności pozytywnego myślenia oraz rozwijania zdolności.

Natomiast z uczniami starszymi (w wieku 10-12 lat) prowadzono ćwiczenia rozwijające w nich motywację i chęć do działania, pozytywne myślenie; wskazywano na czynniki warunkujące umiejętność radzenia sobie z różnymi trudnościami. W tym celu korzystano z kart „MOTYWACJA, NAWYKI, WYZWANIA!”, a także „MOJE UZDOLNIENIA!”. Karty zawierały pewnego rodzaju wskazówkę, co do sposobów rozwijania chęci poszukiwania zdolności, kształtowały pojęcie pasji i zainteresowań oraz ich znaczenie w życiu człowieka.

Najstarsi uczniowie (w wieku 13-16 lat) wykonywali ćwiczenia z kartami „WYBIERAJ, ZMIENIAJ, MYŚL POZYTYWNIE!”. Dzięki nim poznawali etapy procesu motywacyjnego, listę czynników motywujących. Z kolei wypełniając karty „TALENT I ZDOLNOŚCI!”, kształtowali umiejętność pozytywnej autoanalizy i odnajdywania w sobie mocnych stron, rozwijali umiejętności pozytywnego myślenia i pokonywania przeszkód.

Teoretyczne rozważania popierane były: scenkami dramowymi, filmami edukacyjnymi, literaturą, spotkaniami z ciekawymi osobami, np. autorką książek dla dzieci
p. Agnieszką Frączek, wskazywaniem wielu innych zwykłych ludzi, którzy dzięki motywacji, nabytym umiejętnościom, rozwijaniem własnych zainteresowań osiągnęli sukcesy w różnych dziedzinach, m.in.: w sporcie, w muzyce,  nauce, telewizji itp. i obecnie są znaniw naszym kraju, a także poza jego granicami.Ponadto uczniowie wzięli udział w konkursie plastyczno-literackim Ja za 20 lat. Dzięki temu mogli wyobrazić sobie, co osiągną i kim będą
w przyszłości, jeżeli podejmą wysiłek dotyczący własnego samorozwoju.

Działania zmierzające na ujrzenie własnego dziecka pod kątem jego możliwości, predyspozycji, umiejętności, zainteresowań i uzdolnień, omawiano także z rodzicami na indywidualnych spotkaniach i organizowanych w szkole zebraniach. Wówczas wskazywano rodzicom na wielką rolę najbliższych w kształtowaniu poczucia w dziecku własnej wartości, samooceny, motywacji. Opiekunom dzieci uświadamiano, że to właśnie oni mają największy wpływ na postawy, zachowania swoich pociech; że wspólnie spędzony czas dziecka z rodziną jest  kluczowy dla jego rozwoju, gdyż poprzez wspólne rozmowy, system kar i nagród, pochwały, obserwację zachowań dorosłych dziecko uczy samego siebie; że właściwy model rodzinypozwala tworzyć mocne więzi, a przez to zapobiegać niepożądanym zachowaniom i jednocześnie wspierać wszechstronny rozwój dzieci, by mogły one w przyszłości realizować swoje plany.

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji zajęć w ramach

V edycji ogólnopolskiego projektu Lekki Tornister

 

W naszej szkole, w marcu 2017 r., przeprowadzono zajęcia w oddziale dzieci 6-letnich i w klasach I- III z wykorzystaniem otrzymanych materiałów z projektu Lekki Tornister. W ramach tego przedsięwzięcia jego uczestnicy zapoznali się z bohaterami słuchowiska „Zielona kropeczka” oraz piosenki o lekkim tornistrze. Obie te formy były inspiracją do dyskusji nt. konieczności zmniejszania zawartości plecaka do niezbędnych rzeczy potrzebnych w szkole, codziennego sprawdzania, czy w tornistrze nie znajdują się niedojedzone produkty, które mogą się zepsuć i zaszkodzić zdrowiu. Ponadto dzieci pracowały na materiałach przekazanych z projektu.

Zdobyta wiedza pozwoliła im na wdrożenie teorii w praktyce, tzn. na samodzielne sprawdzanie zawartości swoich tornistrów, określanie, które rzeczy są w szkole niepotrzebne i należy je zostawić w domu, a które mogą zostać w szkolnej szafce. Uczniowie pokazywali na sobie lub kolegach/koleżankach właściwe noszenie tornistrów na obu ramionach, sprawdzali, czy szelki nie są zbyt długie, czy tornister  przylega do pleców. W każdej klasie I - III przeprowadzono też akcję ważenia tornistrów, by uświadomić uczniom, ile ważą ich rzeczy i jaki wpływ na zdrowie, tj. na postawę ciała, ma dźwiganie zbyt dużych ciężarów. Podczas ważenia uczniowie sami mogli odczytywać ciężar własnego tornistra i dokonywać spostrzeżeń, na podstawie których formułowali wnioski.  Zauważyli, że najcięższy plecak z przyborami ważący 12,9 kg, a  sam - prawie3 kg (duży, na kółkach, z wieloma kieszeniami i przegródkami – niewykorzystywanymi w pełni) jest niewłaściwy, bo zbyt ciężki, ciągnięty za uchwyt. Demonstracja noszenia tego tornistra dowiodła jego niewłaściwych rozmiarów i wagi. Przy tym dzieci zaobserwowały przechylanie się osoby na jedną stronę, co powoduje skrzywienie kręgosłupa, szybkie męczenie się.

 Podsumowaniem wyżej opisanych działań, było spotkanie dzieci z pielęgniarką środowiskową, która jeszcze raz przypomniała wszystkim rolę kręgosłupa w organizmie człowieka, sposoby dbania o jego kondycję i prawidłową postawę już od najmłodszych lat, zarówno podczas noszenia tornistrów/ plecaków, jak i podczas siedzenia przy stole, w ławce szkolnej, itp. 

                                                                                   Koordynator projektu

                                                                                   Ewa Kryger- pedagog szkolny

 

 

Spotkanie z przedstawicielką SANEPID – u - prelekcja

Dnia 27.03.2017r. została zaproszona do naszej szkoły pracownica SANEPID-u p. Adrianna Kalin, która przeprowadziła prelekcję dla uczniów kl. IV - VI dotyczącą biernego palenia. Na podstawie prezentacji multimedialnej przybliżyła istotne informacje na temat szkodliwych substancji zawartych w papierosach, a także zagrożeń dla zdrowia człowieka wynikających z ich palenia.  Uczniowie mogli na podstawie prezentowanych zdjęć przekonać się, jakie spustoszenie w ludzkim ciele wywołują wymienione substancje chemiczne zawarte w papierosach, a także  rozpoznać po wyglądzie osoby palące nałogowo (wykwity skórne na twarzy, blady kolor skóry, przebarwienia na zębach, paznokciach, palcach, słabsze, matowe włosy). Pani Kalin zweryfikowała informacje uczniów dotyczące uspokajającego wpływu palenia papierosów na palacza, które w rzeczywistości działają pobudzająco. Uczniowie  sami podawali przykłady chorób zagrażających osobom palącym oraz konsekwencje finansowe wiążące się z zakupem papierosów w skali miesiąca i roku. Ważnym aspektem pogadanki było uświadomienie młodym ludziom, że zachęcanie do palenia papierosów nie jest tym, czym można zaimponować innym. Osoby proponujące taki nałóg nie powinny znaleźć się  w gronie ich znajomych, tak samo jak osoby palące, gdyż bierne palenie również naraża nas na wiele niebezpieczeństw tj. złe samopoczucie, przesiąknięcie brzydkim zapachem, a nawet choroby, jeżeli ciągle przebywamy w zadymionym pomieszczeniu.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, wszyscy byli bardzo aktywni, zadawali pytania, chcąc w ten sposób poszerzyć własną wiedzę na poruszane tematy. Z pewnością przyczyni się do podniesienia świadomości uczniów na temat unikania palenia papierosów i przebywania w pomieszczeniach przesyconych dymem papierosowym oraz nauczy ich asertywności.
Każde dziecko KONIECZNIE musi czuć się BEZPIECZNIE

            I w naszej szkole tak jest! We wrześniu na apelu porządkowym wszystkim uczniom przypomniane zostały zasady bezpieczeństwa w czasie odwozów i rozwozów, spędzania przerw międzylekcyjnych, regulaminy korzystania z placu zabaw, boiska, sali gimnastycznej oraz innych pomieszczeń szkolnych.

********

            Małe dziecko i każdy młody człowiek może znaleźć się w trudnej lub niebezpiecznej sytuacji. Jak ma sobie wówczas poradzić? Podczas corocznych spotkań z przedstawicielami Komendy Policji w Marcinowicach policjanci w listopadzie przypomnieli najmłodszym zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, zachowania w przypadku zaczepek obcych ludzi, spotkania się z nieznanym zwierzęciem, itp. Natomiast naszych starszych uczniów uświadomili o konsekwencjach prawnych niewłaściwych/nagannych zachowań, spożywania używek. O szkodliwości używek uczniowie systematycznie dowiadują się też w czasie zajęć wychowawczych i świetlicowych, na zajęciach z trenerem. Swoją wiedzą na ten temat mogli pochwalić się w październiku, biorąc udział w MEN-owskim konkursie pt. „Wy(ko)miksuj się z dopalaczy”.

*******

            W naszej pracy pedagogicznej bezpieczeństwo uczniów stanowi priorytet. Dążymy do tego, aby wszystkie dzieci czuły się bezpiecznie nie tylko w szkole, ale i poza nią: w domu, na podwórku, w każdym innym miejscu, w którym się znajdą. Dbamy zatem, żeby posiadały wiedzę na temat instytucji, które pomagają w sytuacjach zagrożenia zdrowia i/lub życia. Dlatego w grudniu przedszkolaki i uczniowie kl. I-III wyjechali do stacji Powiatowego Pogotowia Ratunkowego i siedziby Straży Pożarnej w Świdnicy. Głównym celem wizyty w tych instytucjach było poznanie/przypomnienie zasad, sposobów i form wzywania pomocy w razie wypadków, pożarów i innych niebezpiecznych sytuacji. Starsi uczniowie, aby utrwalić sobie tę wiedzę, w marcu wzięli udział w konkursie „Młodzież zapobiega pożarom”.

*******

            Innym aspektem sprawowania opieki pedagogicznej jest czuwanie nad bezpieczeństwem naszych wychowanków w czasie wolnym od zajęć, np. podczas przerw śródlekcyjnych, w czasie ferii. Ponieważ zabawy zimowe należą do jednych z najbardziej ulubionych przez dzieci, ale jednocześnie niebezpiecznych, do szkoły zaproszone zostały przedstawicielki SANEPID-u, które przed feriami w prelekcjach, pogadankach przypomniały uczniom zasady mądrego, bezpiecznego organizowania różnych zabaw na śniegu.

Podobny cykl zajęć odbędzie się przed wakacjami.

*******

            Praca nad poprawą bezpieczeństwa naszych uczniów jest procesem stałym. Nauczyciele ściśle ze sobą współpracują w tym zakresie m.in. na zespołach zadaniowych. Jednym z efektów tegorocznej pracy zespołu ds. bezpieczeństwa, któremu przewodniczy pedagog szkolna, było zmodyfikowanie i uaktualnienie Szkolnego Programu Profilaktycznego.

 

………………………………………………………………...........................................................................................................

Tato! Mamo!

W trudnym procesie wychowania

nie jesteś sam/nie jesteś sama!

 

Czym jest, i jaki jest proces wychowania pięknie, a zarazem dosadnie wyjaśnił Janusz Korczak: Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli…

Za wychowanie młodego człowieka odpowiadają przede wszystkim rodzice. Szkoła powinna ich w tym wspierać. Jest to zadanie każdego nauczyciela, wychowawcy, pedagoga. O ile rodzice potrzebują pomocy ze strony szkoły, o tyle szkoła szuka jej we współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami.

*******

Organizując pomoc dzieciom, które mają trudności w nauce i sprawiają problemy wychowawcze, mają problemy emocjonalne, systematycznie współpracujemy z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Świdnicy. Współpraca ta ma na celu podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie prowadzonego procesu opiekuńczo-wychowawczego. Zapewniamy więc nauczycielom i rodzicom fachowe doradztwo, a każdemu potrzebującemu dziecku odpowiednie szkolne zajęcia specjalistyczne. Działamy wspólnie, m.in. na zespole zadaniowym ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej  z zespołem wspierającym (dotyczącym uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym): dociekamy przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci, diagnozujemy uczniów, opracowujemy tzw. IPET-y  - indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, które przygotowujemy dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

*******

Wspieramy rodziców/opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi znajdującymi się w pieczy zastępczej. W tym celu utrzymujemy stały kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy. Dzięki współpracy z tą instytucją rodzicom/opiekunom naszych wychowanków:

- udzielane są rzetelne informacje o przysługujących im prawach i uprawnieniach; 

 - organizowane i prowadzone jest specjalistyczne poradnictwo, w tym poradnictwo rodzinne dla rodzin naturalnych i zastępczych;

- zapewniona jest pomoc w opiece i wychowaniu dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców.

Nieustannie szkolimy się. Udział w szkoleniach umożliwia pedagog szkolnej i innym nauczycielom tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie.

*******

            Również żadne dziecko, którego rodzina boryka się z trudnościami materialnymi, nie jest pozbawione naszej pomocy. Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Marcinowicach, staramy się poprawić warunki bytowe rodzin naszych uczniów. Pomagamy w uzyskaniu np. stypendiów socjalnych, środków na zakup wyposażenia dziecka w potrzebne przybory i materiały szkolne, organizujemy dożywianie, itp.

*******

            Wszyscy nauczyciele-wychowawcy wraz z psycholog szkolną systematycznie współpracują ze sobą na zespole wychowawczym. Praca zespołu ma celu przede wszystkim diagnozowanie wszystkich problemów, ale i sukcesów związanych z prowadzonym w szkole procesem opiekuńczo-wychowawczym.

            W b. r. szk. zespół pracował również nad zmianami w Szkolnym Programie Wychowawczym, aby dostosować go do obecnych standardów oświatowych, potrzeb i oczekiwań naszych wychowanków, ich rodziców i nauczycieli.

 

……………………………………………………………………………………………….......................................................

 

 

Zdrowo jemy, bo zdrowi być chcemy

 

W przeddzień obchodów Światowego Dnia Ziemi, tj. 21 kwietnia 2016 r. do naszej szkoły zaprosiliśmy przedstawicielki SANEPID-u, panie: Adriannę Kalin i Małgorzatę Kruk, które na podstawie prezentacji multimedialnej, doświadczeń oraz wiedzy dzieci/uczniów przypomniały zasady zdrowego odżywiania (zachęcały do częstego spożywania produktów/potraw zawierających różnorodne witaminy i minerały), promowały właściwe nawyki żywieniowe, tłumaczyły: dlaczego śniadanie jest jednym z najważniejszych posiłków i dlaczego bezwzględnie należy je jeść, jakie znaczenie dla rozwoju młodego organizmu mają węglowodany, białka i tłuszcze, które produkty/potrawy, choć bardzo popularne i lubiane (np. chipsy, słodkie napoje gazowane, fast foody, itp.) stanowią zagrożenie dla zdrowia. Wyjaśniały też pojęcie kaloryczności spożywanych posiłków.        

Spotkania w poszczególnych klasach cieszyły się dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła aktywność ich uczestników, którzy zadawali pytania chcąc w ten sposób poszerzyć własną wiedzę na poruszane tematy.

Taka forma promocji zdrowia z pewnością przyczyni się do podniesienia świadomości uczniów i ich rodziców na temat prowadzenia zdrowego trybu życia.

…………………………………………………………………………..

Zaproszenie do udziału w szkolnym konkursie Pod dobrą opieką

 

Zapraszam wszystkie chętne dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas

I-VI do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastyczno-literackim pt. „ Pod dobrą opieką”.      

            Waszym zadaniem będzie wykonanie pracy plastycznej lub literackiej ilustrującej hasło tytułowe konkursu (czym jest dobra opieka, co to znaczy dobrze się kimś opiekować, przykład dobrej opieki w twoim otoczeniu).

Prace plastyczne można wykonać dowolną techniką w formacie A4 lub A3, zaś prace literackie nie powinny przekraczać dwóch stron albo 3600 znaków.

Wytwory proszę dostarczyć do dnia 20.05.2016 r. Na uczestników czekają ciekawe nagrody.

Zapraszam!

Pedagog szkolna – Ewa Kryger

 

 

***********************************************

 

Prelekcja

Dnia 25.05.2016r. ponownie została zaproszona do naszej szkoły pracownica SANEPID-u p. Małgorzata Kruk, która przeprowadziła prelekcję dla uczniów kl. VI dotyczącą dopalaczy, czyli substancji psychoaktywnych. Na podstawie prezentacji multimedialnej przybliżyła fakty i mity dotyczące narkotyków, a zwłaszcza dopalaczy; czym one są, z czego się składają, w jakiej postaci można je spotkać. Uświadomiła młodzieży, w jaki sposób dilerzy wyłapują osoby by im zaproponować swój „towar”, jakimi metodami się posługują, żeby uzależnić innych od sięgania po te niebezpieczne używki. Ukazała także aspekty prawne grożące za posiadanie narkotyków, bądź dopalaczy nawet jeżeli ktoś dla żartu komuś podrzuci. Uczniowie mogli na podstawie prezentowanych zdjęć przekonać się, jakie spustoszenie w ludzkim ciele wywołują dopalacze, po czym poznać z wyglądu osoby zażywające takie substancje (wykwity skórne na twarzy i w zgięciach łokci, pod kolanami, w pachwinach, zmiana koloru skóry na bardziej żółty, zmiany na zębach, wyniszczenie organizmu- nadmierne tycie lub chudnięcie, wypadanie włosów).

 Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, wszyscy byli bardzo aktywni, zadawali pytania, chcąc w ten sposób poszerzyć własną wiedzę na poruszane tematy. Z pewnością przyczyni się do podniesienia świadomości uczniów na temat unikania zażywania różnorodnych substancji oraz nauczy ich asertywności.

Sprawozdanie z realizacji Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017/2018

W bieżącym roku szkolnym realizowano założenia kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018 pod hasłem Autoportret. Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję!- czyli                     o budowie poczucia własnej wartości. Podczas różnorodnych zajęć z pedagogiem, psychologiem szkolnym, wychowawcą, na etyce, na zajęciach świetlicowych itp. omawiano szereg zagadnień, w których kładziono nacisk na kwestię budowy poczucia własnej wartości w dziecku i pracy nad jego adekwatną samooceną, umiejętności oceny swoich mocnych i słabych stron. Wdrażano wychowanków do właściwego wykorzystywania, prezentowania własnych atutów osobowości: zainteresowań, zdolności, hobby. Uczulano na konsekwencje ulegania niepożądanym wpływom innych osób, które mogą namawiać m.in. do sięgania po substancje psychoaktywne/ używki itp. Ukazywano, jak ważne jest poczucie własnej wartości w umacnianiu młodego człowieka – ucznia w podejmowaniu przez niego odpowiedzialnych decyzji i aby chronić go w tym okresie życia, w którym zaczyna on odkrywać świat oraz rozwijać się indywidualnie  i społecznie.

Teoretyczne rozważania popierano: scenkami  dramowymi, filmami edukacyjnymi, literaturą. W ten sposób uświadamiano,  jak ważne są w życiu: umiejętność budowania relacji z otoczeniem, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw oraz umiejętność pracy zespołowej.

W klasach I-III wykorzystywano  ulotki „Lubię siebie, bo jestem wyjątkowy” i „Jaki jestem – Jaka jestem?”, natomiast w klasach IV- V „Poznaję siłę pozytywnego myślenia!” i „Pomagając innym, staję się lepszym!”. Młodzież klas VI- VII pracowała                                  z wykorzystaniem materiałów „Najtrudniej poznać siebie!” i „Akceptuję siebie!”. W szkole został ogłoszony konkurs plastyczno-literacki dla wszystkich dzieci i uczniów chcących przedstawić siebie samego. Zadaniem uczestnika było wykonanie pracy plastycznej lub literackiej obrazującej lub opisującej własną osobę w sposób ciekawy, nieszablonowy. Uczniowie starali się więc zaprezentować swój autoportret nie tylko pod kątem wyglądu zewnętrznego, ale także swoich zainteresowań, marzeń, cech osobowości.