CERTYFIKATYProgram SZWU

 W S T Ę P

 

W naszej szkole nadrzędnym celem pracy dydaktycznej jest dążenie do wszechstronnego rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów, a edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez wszystkich nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia i wychowania.

Pragniemy przystąpić do sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia, ponieważ:

 • uważamy, że naszym zadaniem jest stymulowanie rozwoju każdego ucznia, z uwzględnieniem jego oczekiwań, potrzeb i możliwości,

 • czujemy potrzebę wspierania zainteresowań i uzdolnień każdego dziecka,

 • od wielu lat nasi uczniowie biorą udział w konkursach i przedsięwzięciach organizowanych przez różnorodne instytucje i organizacje,

 • nasi wychowankowie odnoszą wiele sukcesów,

 • uczniowie i ich rodzice aktywnie uczestniczą w promowaniu szkoły w środowisku lokalnym,

 • aktywność uczniów i zaangażowanie wszystkich podmiotów szkoły doceniana jest przez władze oświatowe, samorządowe i członków społeczności lokalnej, w tym przede wszystkim przez rodziców,

 • swoimi sukcesami, wiedzą i umiejętnościami w dziedzinie rozwijania i wspierania uzdolnień chcielibyśmy dzielić się z innymi szkołami,

 • chcemy nabywać nowe doświadczenia w pracy na rzecz harmonijnego rozwoju swoich uczniów,

Realizacja naszej misji i wizji szkoły sprawia, że jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną, promującą prawa człowieka. Zgodnie z przesłaniem misji i wizji stwarzamy optymalne warunki do rozpoznawania i rozwijania uzdolnień, przygotowujemy wychowanków do życia we współczesnym świecie, korzystania z różnych źródeł informacji i posługiwania się technologiami informatycznymi. Uczymy empatii, poczucia estetyki, odbioru sztuki.Stawiamy na kreatywność, twórcze myślenie, poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań.

Dla nas wychowanie jest uczeniem się szczególnego rodzaju – uczeniem się postaw, rozwijaniem wrażliwości, a także odkrywaniem swoich możliwości, talentu, mocnych stron i budowaniem na nich własnej tożsamości oraz siły. Jest uczeniem się konstruktywnego radzenia sobie w różnych sytuacjach.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

 

 

Nasze działania na rzecz wspierania uzdolnień i rozwijania zainteresowań, rozpoczęliśmy od zdefiniowania ucznia zdolnego. Pamiętając o egalitaryzmie, uznajemy że każdy nasz wychowanek jest zdolny do rozwoju na miarę swoich możliwości, posiada potencjał do rozwijania umiejętności umysłowych, fizycznych, społecznych, emocjonalnych oraz twórczej postawy. Taka definicja ucznia zdolnego jest zgodna z wizją i misją naszej placówki. Szkoła natomiast rozpoznaje te możliwości, uświadamia każdemu uczniowi jego zdolności, zainteresowania, wyzwala je, wspomaga w zauważeniu słabych i mocnych stron, diagnozuje uczniów, wspiera ich indywidualny rozwój, budując zaufanie i przyjazną atmosferę.

 

Znając potencjał naszych uczniów, obserwując ich rozwój i sukcesy, doszliśmy do wniosku, że powinniśmy przystąpić do sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia. W tym celu stworzyliśmy poniższy Program, który pragniemy realizować, a którego głównymi założeniami są:

1. Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Rozwijania Zainteresowań skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Strzelcach.

2. Program obejmuje rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci na każdym etapie kształcenia podstawowego, z wykorzystaniem różnych metod i form, przedsięwzięć, inicjatyw zarówno na zajęciach szkolnych, jak i pozaszkolnych i w czasie wolnym od nauki.

3. Realizowany będzie przez wszystkie podmioty życia szkoły, zgodnie z diagnozą oczekiwań jej klientów.

4. Program będzie realizowany także przy współpracy ze środowiskiem lokalnym, co z kolei przyczyni się do efektywniejszej promocji szkoły i podniesie jej prestiż.

5. W Programie działania są spójne, oparte na zaangażowaniu i współpracy całej społeczności szkoły, a jego rozwiązania mają charakter systemowy (wskazany na poniższym schemacie):

 

diagnoza podporządkowanie działań potrzebom uczniów i ich rodziców

monitorowanie Programu jego ewaluacja nowi uczniowie diagnoza

podporządkowanie działań potrzebom ………

 

6. Program będzie systematycznie monitorowany i poddawany ewaluacji.

7. Program jest też ważnym elementem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELE PROGRAMU

 

Spełniając założenia Programu, pragniemy osiągnąć konkretne cele, które są odzwierciedleniem różnorodnych zdolności oraz zainteresowań naszych uczniów. Oczywiście są one także realizacją wizji i misji szkoły. Sformułowaliśmy następujące cele:

 

* Cele ogólne:

- stymulowanie rozwoju każdego ucznia w zależności od indywidualnych predyspozycji,

- dbałość o harmonijny rozwój uczniów w sferze intelektualnej, emocjonalnej, społecznej, interpersonalnej, fizycznej i artystycznej.

 

 • Cele szczegółowe Programu

W wyniku realizacji programu:

uczniowie

- rozpoznają własne zainteresowania i uzdolnienia,

- korzystają z bogatej oferty szkoły sprzyjającej ich wszechstronnemu rozwojowi,

- znają techniki efektywnego uczenia się,

- otrzymują wszechstronne wsparcie ze strony nauczycieli i pedagoga szkolnego,

- mogą swobodnie rozwijać zainteresowania i uzdolnienia oraz prezentować swoje osiągnięcia,

szkoła

- efektywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę,

- kształtuje wizerunek szkoły przyjaznej uczniowi,

- wzbogaca ofertę edukacyjną i doskonali formy, metody pracy,

- staje się placówką nowoczesną, nastawioną na zadowolenie klientów,

rodzice

- otrzymują wsparcie w stymulowaniu rozwoju swoich dzieci,

- współdecydują o kształcie oferty szkoły.

 

 

 

 

 

ZADANIA RÓŻNYCH PODMIOTÓW SZKOŁY

 

W realizację Programu zaangażowane będą wszystkie podmioty życia szkoły, w zależności jednak od charakteru podejmowanych działań oraz pełnionych w szkole funkcji.

 • Zadania dyrektora szkoły:

1. Organizuje pracę szkoły, umożliwiając realizację Programu (dodatkowe godziny na zajęcia dydaktyczne i pozalekcyjne, planuje czas zajęć, zatrudnia instruktorów, terapeutów, trenerów).

2. Wzbogaca bazę szkoły.

3. Udostępnia pomieszczenia szkolne w czasie wolnym od nauki.

4. Umożliwia uczestnictwo liderów wspierania uzdolnień w konsultacjach DODN-u w Wałbrzychu.

5. Motywuje nauczycieli i pracowników szkoły do promowania jej osiągnięć przez premie uznaniowe, nagrody i dyplomy uznania.

6. Efektywnie współpracuje i wspiera liderów oraz członków SZWU.

7. Pozyskuje fundusze z instytucji i organizacji wspierających działalność oświatową.

8. Zabiega o środki na nagrody dla uczniów w różnych konkursach, zawodach, olimpiadach.

9. Organizuje różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wspierania zainteresowań i uzdolnień.

 • Zadania lidera SZWU:

1. Organizuje spotkania SZWU.

2. Przewodniczy w opracowywaniu Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnień i Rozwijania Zainteresowań Uczniów.

3. Bierze udział w opracowywaniu diagnoz.

4. Stale współpracuje z dyrektorem szkoły.

5. Organizuje i prowadzi szkolenia Rady Pedagogicznej w zakresie tematyki wspierania uzdolnień.

6. Koordynuje inicjatywy i projekty realizowane w ramach wspierania uzdolnień uczniów.

7. Na bieżąco informuje nauczycieli, uczniów, rodziców o aktualnych działaniach szkoły w zakresie wspierania uzdolnień.

8. Monitoruje realizację Programu.

9. Jest w stałym kontakcie z członkami Zespołu Dolnośląskie Centrum Wspierania Uzdolnień.

 

 • Zadania członków SZWU:

1. Zapoznają się z przepisami prawnymi dotyczącymi pracy z uczniem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

2. Biorą czynny udział w szkoleniach na temat rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów.

3. Dokonują wyboru narzędzi identyfikowania i diagnozowania zainteresowań oraz uzdolnień uczniów.

4. Dokumentują działania edukacyjne podejmowane na rzecz wspierania uzdolnień.

5. Dokumentują osiągnięcia uczniów, organizują wystawy, tablice informacyjne, współpracę z mediami, prowadzą Księgę Sukcesów, stronę internetową szkoły, promują szkołę na zewnątrz.

6. Monitorują realizację Programu.

7. Współpracują ze wszystkimi podmiotami realizującymi Program.

8. Pozyskują sojuszników i sponsorów wspierających działania szkoły w zakresie wspierania uzdolnień i realizacji Programu.

9. Dokumentują losy absolwentów szkoły, ich osiągnięcia oraz sukcesy.

10. Tworzą zasady przyznawania nagrody „Strzelczyk roku”.

 • Zadania Rady Pedagogicznej – nauczycieli i wychowawców:

1. Aktywnie uczestniczą w realizacji Programu.

2. Identyfikują i diagnozują uzdolnienia uczniów.

3. Prowadzą dokumentację wychowanków.

4. Współpracują z liderami i SZWU.

5. Współpracują z rodzicami w sferze rozwijania zainteresowań i uzdolnień ich dzieci.

6. Realizują zadania wychowawcze wynikające z Programu.

7. Wdrażają w codziennej pracy aktywne formy i metody nauczania.

8. Doskonalą się w zakresie wspierania zainteresowań i uzdolnień uczniów.

 • Zadania rodziców:

1. Wspierają diagnozę zainteresowań i uzdolnień swoich dzieci.

2. Ukierunkowują pracę domową dzieci w stronę rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

3. Współpracują z liderami i członkami SZWU.

4. Pomagają w zdobywaniu dodatkowych środków na organizowanie działań wspierających uzdolnienia uczniów.

5. Współpracują przy organizowaniu uroczystości szkolnych, środowiskowych promujących uzdolnienia uczniów.

6. Wspierają promocję szkoły i osiągnięcia uczniów.

 • Zadania przewodniczących zespołów przedmiotowych:

1. Analizują wyniki egzaminów zewnętrznych, formułują wnioski do dalszej pracy, podejmują przedsięwzięcia wspomagające uczniów w osiąganiu lepszych wyników.

2. Sporządzają dokumentację dotyczącą uzdolnień i zainteresowań uczniów w zakresie działań podejmowanych przez zespół.

 • Zadania opiekuna ucznia zdolnego:

1. Diagnozuje zainteresowania, uzdolnienia i talenty uczniów.

2. Prowadzi dokumentację z diagnoz.

3. Opracowuje we współpracy z wychowawcą i pedagogiem szkolnym program pracy z uczniem zdolnym, dobiera do niego właściwe formy i metody pracy.

4. Organizuje i prowadzi dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów.

5. Stwarza uczniom odpowiednie warunki do rozwijania zainteresowań i uzdolnień (tworzy zaplecze bazowe: materiały, przybory, dodatkową literaturę, słowniki, encyklopedie, sprzęt, pomoce naukowe, itp.).

6. Angażuje rodziców do wspierania pracy ucznia w domu.

7. Promuje osiągnięcia uczniów i samych uczniów na terenie szkoły i poza nią.

8. Współpracuje z liderami, SZWU i innymi nauczycielami.

 • Zadania nauczyciela – bibliotekarza:

1. Organizuje uczniom zajęcia w Szkolnym Centrum Multimedialnym umożliwiające rozwijanie zainteresowań oraz umiejętności poszukiwania informacji.

2. Wskazuje uczniom różne źródła pozyskiwania informacji.

3. Zamawia i gromadzi literaturę fachową na temat rozwoju zainteresowań i uzdolnień.

4. Zamawia i gromadzi literaturę, czasopisma, nagrania multimedialne (programy, gry itp.) zaspakajające potrzeby i oczekiwania uczniów.

5. Współorganizuje szkolne życie kulturalne uczniów (wyjazdy do kina, teatru, muzeum itp.)

6. Prowadzi dokumentację w zakresie podejmowanych działań wspierających uzdolnienia.

7. Współpracuje z liderami i SZWU.

8. Organizuje przedsięwzięcia i konkursy wspierające uzdolnienia uczniów.

9. Organizuje kiermasze książek rozwijających różne zainteresowania dzieci.

 

 

 

 • Zadania pedagoga szkolnego:

1. Współuczestniczy w diagnozowaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów.

2. Aktywnie współpracuje z liderami i całą Radą Pedagogiczną.

3. Współpracuje z opiekunem ucznia zdolnego w zakresie opracowywania indywidualnych programów nauczania.

6. Utrzymuje stały kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

7. Na bieżąco informuje nauczycieli, wychowawców i opiekunów uczniów zdolnych o wynikach badań uczniów przeprowadzonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

8. Umożliwia i stwarza wszystkim uczniom warunki do korzystania z zorganizowanej formy pomocy pedagogicznej i psychologicznej.

9. Dokumentuje podejmowane przez siebie działania wspierające uzdolnienia.

10. Opracowuje formy i metody pracy wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

11. Współpracuje z nauczycielami przy opracowywaniu programów i kryteriów oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

12. W ramach świetlicy szkolnej organizuje zajęcia wspierające rozwijanie zainteresowań.

 

 • Zadania opiekuna świetlicy:

1. Pomaga w diagnozowaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów.

2. Organizuje zajęcia świetlicowe z uwzględnieniem zainteresowań dzieci.

3. Promuje prace uczniów wykonane na zajęciach świetlicowych (wystawki, kiermasze, giełdy).

4. Współpracuje z opiekunem ucznia zdolnego, opiekunami kół zainteresowań, liderami i SZWU w zakresie wspierania uzdolnień.

5. Współpracuje z Samorządem Uczniowskim w zakresie przeprowadzanych akcji na rzecz szkoły, środowiska i organizacji charytatywnych.

6. Prowadzi dokumentację dotyczącą działań wspierających uzdolnienia uczniów.

 

 • Zadania Samorządu Uczniowskiego:

1. Inicjuje i organizuje różne szkolne imprezy kulturalne: dyskoteki, festyny, wystawy, akcje charytatywne na rzecz szkoły i środowiska, akcje społeczne.

2. Organizuje działania prezentujące i promujące uzdolnienia kolegów (giełdy talentów, forum dyskusyjne, wernisaże, aukcje prac).

3. Jest wyrazicielem potrzeb i oczekiwań społeczności uczniowskiej.

4. Dba o dobry klimat szkoły na linii uczniowie-nauczyciele i inni pracownicy.

5. Współpracuje z nauczycielami w zakresie realizowanych w szkole zadań i projektów.

6. Systematycznie prowadzi Tablicę informacyjną w holu szkoły, dbając o dobry i szybki przepływ informacji.

7. Inspiruje i motywuje pozostałych członków społeczności uczniowskiej do podejmowania różnych działań promujących szkołę i kreujących jej pozytywny wizerunek.

 

W realizację Programu zaangażowani są również pracownicy obsługi, którzy przede wszystkim troszczą się o stan techniczny budynku i otoczenia szkoła oraz zaplecze administracyjne. Dbają o sprawny przebieg informacji, pomagają przy organizacji uroczystości szkolnych, zapewniają bezpieczeństwo i higienę pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAZA SZKOŁY

 

Zarówno osobowa, jak i materialna baza szkoły sprzyja wszechstronnemu rozwojowi zainteresowań i uzdolnień uczniów, a także stwarza doskonałe warunki do międzyszkolnej wymiany doświadczeń, m.in.: konferencji, turniejów, olimpiad, zawodów sportowych, itp.

 

 • OSOBOWA

W szkole zatrudnionych jest w roku szkolnym 2008/2009 13 nauczycieli, w tym
1 nauczyciel w niepełnym wymiarze godzin i 10 nauczycieli na cały etat, pedagog szkolny i bibliotekarz. Jeden nauczyciel ma kwalifikacje do terapii pedagogicznej. Zajęcia taneczne prowadzi nauczyciel-instruktor, zatrudniony przez Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach. Jedenastu nauczycieli posiada najwyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, pozostali nauczyciele – stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i kontraktowego.

W trosce o rozwój zawodowy, cała Rada Pedagogiczna i nauczyciele indywidualnie stale doskonalą swój warsztat pracy. Posiadają świadectwa ukończenia licznych szkoleń, kursów i warsztatów, w tym także dotyczących wspierania uzdolnień, pracy z uczniem zdolnym, aktywizujących metod pracy, m.in.:

  • cała Rada Pedagogiczna:

1.,,Motywowanie i aktywizowanie uczniów do działania” - rada szkoleniowa prowadzona przez E. Szendzianis.

2. „Diagnoza edukacyjna”– rada szkoleniowa prowadzona przez A. Grobelną.

3. „Nauczyciel autorem programów edukacyjnych”- rada szkoleniowa prowadzona przez A. Peć.

4. „Współpraca szkoły z rodzicami”- rada szkoleniowa prowadzona przez J. Baranowską.

5. „Motywowanie ucz. do nauki”- rada szkoleniowa prowadzona przez K. Chrzanowską.

6. „Praca z uczniem zdolnym” – seminarium prowadzone przez K. Pac-Marcinkowską konsultanta DODN-u w Wałbrzychu.

7. Szkolenia prowadzone przez liderów SZWU w ramach WDN-u

  • indywidualne (liderzy wspierania uzdolnień):

1. Szkolny Lider Wspierania Uzdolnień - 35godzinny kurs, zorganizowany przez DODN Filia w Wałbrzychu

2. „Szkoła otwarta na wspieranie uzdolnień i rozwijanie zainteresowań uczniów”.

Dodatkowo w szkole zatrudnionych jest czterech pracowników obsługi i dwóch pracowników administracji.

 

 • MATERIALNA

W bieżącym roku szkolnym funkcjonuje osiem oddziałów, w tym jeden oddział przedszkolny i dwa oddziały klasy czwartej. Do obwodu szkoły należy sześć wsi. W roku szkolnym 2008/2009 uczęszcza 129 dzieci, w tym 26 do oddziału przedszkolnego. Do szkoły dowożonych i dojeżdżających jest obecnie 99 uczniów, 30 do szkoły dochodzi.

Placówka funkcjonuje w jednym budynku połączonym łącznikiem z pełnometrażową, wybudowaną w 2000 r., salą gimnastyczną. Sala wyposażona jest w różnorodny sprzęt i przybory sportowe (drabinki, kozły i skrzynię z odskocznią, piłki do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i nożną, piłki palantowe i lekarskie, przybory do ćwiczeń gimnastycznych: laski, woreczki, krążki, skakanki, przyrządy do pomiarów odległości i zestawy do gier zespołowych typu: kwadrant, ping – pong, badminton, itp.) Przed szkołą znajduje się wybudowane w 2007 r. boisko wielofunkcyjne położone w pięknym dużym parku. Na boisku zamontowane są bramki do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, kosze do gry w koszykówkę. Uczniowie mogą na nim uprawiać też takie dyscypliny sportu jak: siatkówka, biegi, rzuty piłeczką palantową, kulą i dyskiem. Ponadto szkoła udostępnia uczniom 12 sal dydaktycznych. Wyposażona jest także w nowoczesną pracownię komputerową, w której znajduje się 10 stanowisk komputerowych. Komputery połączone są w sieć zawiadywaną przez administratora – nauczyciela informatyki i posiadają różne oprogramowanie wykorzystywane przez uczniów do nauki, rozwijania zainteresowań, uzdolnień oraz przez nauczycieli w ich pracy zawodowej. W szkole znajduje się też biblioteka, która razem z pracownią komputerową stanowi Szkolne Centrum Multimedialne. W bibliotece są 3 stanowiska komputerowe, z których najczęściej korzystają uczniowie na zajęciach świetlicowych lub po lekcjach w celu przygotowywania się do zajęć. Księgozbiór biblioteki jest systematycznie wzbogacany w różnoraką literaturę: lektury, słowniki, encyklopedie, albumy, a także w książki, czasopisma dla dzieci i młodzieży. W osobno wydzielonym pomieszczeniu odbywają się zajęcia świetlicowe. Na nich uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia dzięki planszowym grom dydaktycznym, zgromadzonym materiałom do prac plastyczno-technicznych. Opiekun świetlicy dba też o rozwój artystyczny swoich wychowanków organizując zajęcia z klanzą (gromadzi nagrania, uczestniczy w licznych szkoleniach).

Mamy świadomość, że posiadana przez nas baza wymaga ciągłego wzbogacania, by jakość pracy szkoły, zwłaszcza w zakresie wspierania zainteresowań i uzdolnień uczniów, stale się podnosiła.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOZA, NARZĘDZIA DIAGNOZY I WYNIK DIAGNOZY

 

 

Podstawą opracowania oferty szkoły rozwijającej zainteresowania i uzdolnienia uczniów jest dobrze i systematycznie przeprowadzana diagnoza. Narzędzia tej diagnozy są oczywiście dostosowywane do wieku badanych. Inaczej odbywa się to w klasach młodszych, a inaczej w klasach IV-VI.

Diagnoza w oddziale przedszkolnym dokonywana jest najpierw na podstawie wywiadu z rodzicami. Przeprowadza go nauczyciel prowadzący oddział na początku roku szkolnego. Kolejną diagnozą będą dla nauczyciela prace plastyczne, graficzne, obserwacja zabaw, w tym muzycznych i ruchowych, organizacji miejsca pracy. Narzędziem służącym do rejestrowania takiej diagnozy będzie arkusz obserwacji i wywiadu.

Tego typu diagnozę przeprowadza się również w całym pierwszym cyklu edukacji.

W szkole wykorzystuje się także:

 • kwestionariusz pytań do nauczyciela – wychowawcy (za J. Szymczyk), wrzesień – kl. I i IV

 • kwestionariusz samoobserwacji: nominacja ucznia przez samego siebie (za E. Kazuk-Janas), wrzesień - kl. I – VI

 • kwestionariusz wielorakiej inteligencji H. Gardnera, wrzesień - kl. IV - VI , w kl. młodszych kwestionariusz ten jest dostosowany i przeprowadzany w kl. II we wrześniu

 • style uczenia się – wrzesień, kl. II – VI

 • coroczna ankieta dla uczniów, rodziców, nauczycieli, na początku roku szkolnego i śródrocznie w kl. I - VI

 • dokumentacja każdego ucznia (zeszyty, prace plastyczne, sprawdziany, dyplomy itp.), wychowawcy klas na bieżąco.

 

 

 

 

 

 

 

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE

WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ

 

 

Główne działania w ramach Programu odbywać się będą w obszarach wynikających z przeprowadzonych diagnoz (szczegółowe działania są zamieszczane w harmonogramie).

W naszej szkole zostały zidentyfikowane następujące obszary:

 

 • obszar intelektualny, obejmujący wszystkich uczniów, którzy poszukują, rozwiązują problemy, odnajdują przyczyny i skutki, są ciekawi różnych dziedzin życia i nauki, osiągają sukcesy w nauce, konkursach i olimpiadach na miarę swoich możliwości;

 • obszar artystyczny umożliwiający rozwój inwencji twórczej uczniów w różnych dziedzinach sztuki i nauki oraz udział i sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych - w tym obszarze szkoła organizuje liczne koła zainteresowań;

 • obszar sportowy, w ramach którego organizowane są zajęcia sportowe z wykorzystaniem wielofunkcyjnego boiska szkolnego, sali gimnastycznej rozwijające różne dyscypliny sportu, propagujące aktywny, zdrowy styl życia i kulturę fizyczną;

 • obszar humanistyczny (w tym nauka j. obcych) skupia działania umożliwiające rozwój zainteresowań i uzdolnień literackich, historycznych, językowych oraz czytelniczych zarówno na zajęciach dydaktycznych, jak i pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

 • obszar turystyczno-przyrodniczy realizowany na lekcjach przyrody, kole ekologicznym i turystycznym, także w ramach ścieżki międzyprzedmiotowej oraz licznie organizowanych wycieczkach pieszych i autokarowych;

 • obszar informatyczny skierowany do uczniów wykazujących szczególne zainteresowania komputerem jako narzędziem pracy, pomocą naukową i źródłem intelektualnej rozrywki, stosujących w swojej pracy (nauce) technologie informatyczne;

 • i w końcu obszar interpersonalny, który skupia wszystkich uczniów i przenika we wszystkie w/w obszary.

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

 

W założeniach Programu jest coroczne konstruowanie harmonogramu działań na dany rok szkolny. Harmonogram opracowuje SZWU w porozumieniu ze wszystkimi nauczycielami, w oparciu o diagnozy potrzeb i oczekiwań klientów szkoły. Jest akceptowany przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców we wrześniu nowego roku szkolnego.

 

Harmonogram działań

 

 

Działania,

zadania

 

Formy realizacji

 

Osoby

odpowiedzialne

 

 

Termin realizacji,

uwagi

 

Diagnoza potrzeb i oczekiwań klientów szkoły.

 

- analiza ankiet

wychow. klas,

pedagog

 

IX każdego roku szkolnego

Diagnoza uzdolnień uczniów.

- analiza ankiet i kwestionariuszy

wychow. klas, nauczyciele,

pedagog

 

IX każdego roku szkolnego

Założenie portfolio uczniom.

- zgromadzenie dokumentacji ucznia

 

wychow. klas

IX 2008 r., kontynuacja w kolejnych latach

Wpisy do Szkolnej Księgi Sukcesów

- zbieranie materiałów i informacji na temat osiągnięć uczniów

 

M. Kozak

Na bieżąco

Opracowanie zasad przyznawania szkolnej nagrody „Strzelczyk roku”.

- stworzenie kryteriów przyznawanej nagrody

 

J. Przyborowska,

SU

IX 2008 r.

Stworzenie Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnień i Rozwijania Zainteresowań.

 

- zatwierdzenie Programu przez RP, RR,

- wdrożenie Programu do pracy

 

liderzy,

SZWU

III 2009 r.

Organizacja i prowadzenie kół zainteresowań:

- koło j. obcych,

- koło

informatyczne,

- koło plastyczne,

- koło teatralne,

- koło przyrodniczo – turystyczne,

- SKS,

- zajęcia z terapii pedagogicznej,

- popołudniowe zajęcia sportowe na boisku,

- koło taneczne.

 

- udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych